Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

193. Bindstowvej 20, Ovstrup Hede - etablering af udkigstårn og parkeringsplads

Sagsnr.: 01.03.03-P19-16-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Bindstowvej 20, Ovstrup Hede - etablering af udkigstårn og parkeringsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af et udsigtstårn samt etablering af parkeringsplads i landzone på ejendommen Bindstowvej 20, Herning.

Der er meddelt tilladelse efter Skovloven samt dispensation fra Fredningsnævnet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte i henhold til planlovens § 35, stk. 1,og at bygherres tiltag for at imødekomme naboens indsigelse indarbejdes.

Sagsfremstilling

Aage V. Jensens Naturfond ønsker at opføre et udsigtstårn på ejendommen Ovstrup Hede. Bygningen etableres som udsigtspunkt for at forbedre publikums adgang til at opleve det åbne landskab samt observere dyre- og fuglelivet på Ovstrup Hede.

 

Det ansøgte overdækkede udsigtstårn er hævet på stolper til en bygningshøjde på 7,15 m over terræn. Tårnet er en asymmetrisk 6-kantet basis på 28 m² med adgang fra nord ad en udvendig trappe med gelænder i form af hånd- og fodliste.

Tårnet opføres i træ (douglasgran) med tag af tagpap og nedfældelige vinduer.

 

Adgangen til udsigtstårnet bliver ad en ca. 200 m lang og ca. 1,5 m bred sti, som forventes anlagt fra en ny parkeringsplads ved Bindstowvej. Stien etableres af stabilgrus og stigrus.

 

Ved stiens begyndelse etableres en ca. 650 m² stor parkeringsplads til 10-12 biler og 1-2 busser med en 9 meter bred indkørsel fra Bindstowvej og ud for indkørslen til fondens ejendom Bindstowvej 20. Parkeringspladsen etableres af stabilgrus og stigrus. Omkring pladsen sættes et lavt fodhegn af robinie med en 1,3 m bred åbning til stien. Langs pladsens vest side graves en 0,5 m dyb grøft til infiltration af overfladevand og med afløb mod nord til vejgrøften langs Bindstowvej.

 

Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del har den 12. november 2014 givet dispensation fra en frivillig deklaration om fredning af Ovstrup Hede. Dispensationen omfatter etablering af det beskrevne udsigtstårn med tilhørende parkeringsplads og adgangsvej.

 

Naturstyrelsen har den 19. november 2014 givet tilladelse efter skovloven til opførelse af udsigtstårnet med tilhørende parkeringsplads i fredskov.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der er indkommet indsigelse til det ansøgte.

Forvaltningen har modtaget 1 indsigelse fra ejendommen Kiersvej 6, som er skelmæssigt berørt. Indsigelsen beskriver i hovedtræk følgende:

 

  • Indsiger har gennem 46 år rådet over et landbrugs- og naturareal med megen ro, hvilket har bevirket et rigt dyreliv på ejendommen. Indsiger er bekymret for, at det ansøgte projekt vil ødelægge denne oase.
  • Indsiger er uforstående overfor, at projektet placeres så tæt på deres fælles skel. De mener at projektet med lethed kan placeres 400 m længere mod vest. De gør samtidig opmærksom på, at de ellers altid har haft et godt samarbejde med både tidligere og nuværende ejer af heden.

 

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger omkring muligheden for at finde en ny placering. Ansøger har overvejet, men ønsker af flere årsager at fastholde ansøgningen, men afviser ikke at imødekomme ønsket om minimering af mulige forstyrrelser til deres nabo (se vedlagte bilag). Forvaltningen har herefter været i dialog med indsiger vedr. de tiltag bygherre vil foretage for af mindske evt. forstyrrelser fra det kommende projekt. Indsiger ønsker uagtet at fastholde sin indsigelse.

 

Placeringen af tårnet sker hvor der er bedst udsyn over hele heden, samt med bedst mulig hensyn til at kunne opleve og se hjortevildt uden at forstyrre. P-pladsen etableres i en lysning, hvor det ikke er nødvendigt at fælde skov, hvilket Naturstyrelsen har lagt vægt på i deres tilladelse.

 

Forvaltningen bemærker, at den ønskede parkeringsplads er placeret umiddelbart ved den eksisterende adgangsvej.

 

Forvaltningen vurderer samlet, at placeringen af parkeringsplads samt udsigtstårn er nøje overvejet i forhold til formålet, hensynet til omgivelser og eksisterende sti- og adgangsvej.  

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til det ansøgte projekt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og at bygherres tiltag for at imødekomme naboens indsigelse indarbejdes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag TMU