Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

194. Strandkrogen 28, Sunds - Dispensation fra lokalplan

Sagsnr.: 02.34.02-P19-138-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Strandkrogen 28, Sunds - Dispensation fra lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om principgodkendelse til nedrivning af eksisterende ældre sommerhus på ejendommen Strandkrogen 28, Sunds og efterfølgende opførelse af et nyt enfamiliehus, hvor en del af boligen opføres i 2 etager. Ejendommen er beliggende i 1. række ved Sunds Sø og inden for 50 m fra søen. Derfor kræver det ansøgte dispensation fra lokalplanen for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at den ansøgte dispensation til delvis 2 etager ikke imødekommes, da dispensationen vil være i strid med lokalplanens intentioner, ændre områdets karakter og kan få betydning for hele lokalplanområdet og i givet fald danne præcedens for andre grundejere.  

Sagsfremstilling

Den ansøgte principgodkendelse omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og dispensation til opførelse af et nyt enfamiliehus delvis i 2 etager. Det nye enfamiliehus får et boligareal på 342 m², hvoraf 1. sal udgør 113 m². Enfamiliehuset får en bygningshøjde på maximalt 6 m målt fra naturlig terræn.

Der ønskes samtidig opført en garage på 47 m² samt et udhus på 30 m².
Ansøger har beregnet bebyggelsesprocenten for ejendommen til at blive 25 efter ny opmåling hvor en landinspektør har eftervist et større grundareal på ejendommen.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 21.B2.1. Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 

§ 7.2

Bebyggelse må maximalt opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Inden for en afstand af 50 m fra søen må bebyggelse dog kun opføres med én etage, og tagets vinkel med det vandrette plan må ikke oversige 30°.

 

Ad §§ 7.2 Der er søgt dispensation til opførelse af en bygning i delvis to etager.

 

Enfamiliehuset opføres således, at ca. en tredjedel af bygningens etageareal opføres i to etager inden for en total bygningshøjde på 6 m. Den resterende del af enfamiliehuset opføres i et plan med en total bygningshøjde på 4,1 m.

 

Sagen har været fremsendt i naboorientering, og der er indkommet 16 indsigelser til det ansøgte, som i hovedtræk beskriver følgende:

 

  • Alle 16 indsigere giver udtryk for deres bekymringer om, at en eventuel dispensation til opførelse af enfamiliehus i delvis to etager vil danne præcedens for området omkring Sunds Sø, hvilket vil ændre områdets karakter. Samtidig er de bekymret for, at det vil ødelægge deres skønne og bevaringsværdige naturområde samt begrænse udsigten til søen.
  • 15 indsigere gør opmærksom på, at andre lodsejere og grundejere omkring Sunds Sø tidligere har fået afslag på lignende dispensationer fra lokalplanen, herunder bebyggelse i 2 plan.
  • Nabo mod nordøst (Åvej 42) bemærker, at opførelse af et enfamiliehus i to etager vil medføre indblik i det meste af deres have, hvilket vil genere dem meget. De er endvidere bekymret for skyggevirkninger fra et så massivt byggeri. De oplyser samtidig, at der på tidligere generalforsamling er givet udtryk for, at det ikke er ønskeligt at få større og bastante byggerier ned til søbredden.

 

Forvaltningen vurderer, at en dispensation til opførelse af et enfamiliehus i to etager vil være i strid med lokalplanens intentioner, og vil kunne medføre en ændring af områdets karakter.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at et enfamiliehus i delvis to etager med et boligareal på 1. sal, kan give anledning til indbliksgener mod omgivelserne fra vinduesåbninger.

 

Enfamiliehuset opføres med en total bygningshøjde på 6 m, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen, det er derfor forvaltningens vurdering, at der principielt ikke vil forekomme flere skyggevirkninger, end ved opførelse af et enfamiliehus i et plan og med en tilladt højde på 6 m.

 

Hvis ovenstående dispensationer meddeles, kan det få betydning for hele lokalplanområdet, da der i så fald, ved fremtidige ansøgninger om lignende projekter, kan blive tale om præcedensvirkning for andre grundejere omfattet af lokalplanen.

 

Indsigelserne er vedlagt som bilag i sin helhed.

 

Forvaltningen har på opfordring af ansøger undersøgt muligheden for at udarbejde en ny lokalplan for området, der vil kunne imødekomme ønsket om 2 etager langs søen. Denne mulighed vurderes ikke at være aktuel på nuværende tidspunkt, og det er samtidig vurderingen, at et enkeltstående ønske ikke er anledning nok til at sagen forelægges Byplanudvalget.

Byplanudvalget har i anden sammenhæng på naboejendommen Strandkrogen 17 afvist at udarbejde en ny lokalplan.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation til opførelse af enfamiliehus i delvis 2 etager, for at bevare lokalplanens intentioner om at skabe mest mulig udsigt for flest mulige ejendomme i området.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Naboorientering sendt via Doc2mail
  • Indsigelse
  • Indsigelse
  • Tegningsmateriale
  • samlet indsigelse
  • Indsigelse
  • Indsigere udpeget på luftfoto