Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Husstandsmølle, Kølkærvej 56, Hauge

Sagsnr.: 02.34.04-P19-325-12 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Husstandsmølle, Kølkærvej 56, Hauge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Orientering om sag vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Kølkærvej 56, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning, og at udvalget drøfter muligheden for at behandle ny ansøgning om placering af husstandsvindmøllen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtog den 26. juni 2012 ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle på ejendommen Kølkærvej 56, Herning.
 
I henhold til ansøgningen ville møllen få en højde på 24,5 m og en rotordiameter på 13,0 m, og ville blive placeret i et område omkring 20 m syd fra nærmeste bygning, som er en hønsestald på ca. 1.700 m2.
 
Ejendommens bygninger er beliggende således, at den oprindelige bygningsmasse er placeret nord for staldbygningen. Stalden er placeret således, at der er ca. 39 m mellem denne og den samlede bebyggelse.
 
I brev af 11. juli 2012 til ansøger anbefalede Herning Kommune en placering i det store område mellem staldbygningen og den øvrige bygningsmasse. Det blev samtidigt beskrevet, at kommunen med stor sandsynlighed ville meddele afslag efter gældende regelsæt og i henhold til kommunens gældende administrationspraksis, såfremt placeringen blev fastholdt.
 
I forvaltningens vurdering af ansøgningen indgik, at bygningsmassen i henhold til landzonebestemmelserne i planloven skal søges placeret samlet, og at der på ejendommen er rigelig mulighed for at samle den allerede spredte bygningsmasse. Det vurderedes, at bygningsmassen ved den ansøgte placering af husstandsmølle ville blive ”trukket længere ” eller spredt endnu mere end den på nuværende tidspunkt er.

 

Ligeledes indgik det, at der ikke ville være nogen vindmæssig fordel i at placere den på den ansøgte placering frem for en placering mellem bygningerne. Faktisk vil møllen blive placeret væsentligt højere i terrænet (ca. 1 – 1½ m) end ved den ansøgte placering.
 

I brev til Herning Kommune af 20. august 2012 beskrev ansøger, at den ansøgte placering ønskedes fastholdt. I brevet begrundede ansøger placeringen med, at denne i forhold til vind var den bedste. Ligeledes var begrundelsen, at servicering af møllen kræver plads og en fast kørevej til placeringen. Endeligt blev placeringen begrundet i afstand til nabobeboelse.
 
Herning Kommune vurderede, at ingen af disse begrundelser var tilstrækkelige for at tilsidesætte vejledningens bestemmelser om, at bygningsmassen skal søges samlet på ejendommen.


På arealet mellem stald og ejendommens øvrige bygninger synes der at være tilstrækkelig plads til placering af mølle, ligesom der også hertil er fast kørevej. Møllen vil på den anbefalede placering blive placeret højere i terrænet og afstanden til nabobeboelse er meget stor (mere end 350 m).

 
Afslag på det ansøgte fremsendtes derfor den 4. september 2012.
 
Herning Kommune modtog den 3. oktober 2012 klage over kommunens afgørelse fra ansøgers rådgiver, og sagen blev derfor overdraget til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Den 11. december 2012 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet sagen, og stadfæstede Herning Kommunes afgørelse.


Nævnet skriver i afgørelsen, at: ”Der er lagt vægt på, at kommunens afgørelse er truffet ud fra en konkret vurdering af møllens placering og de hensyn, som skal varetages ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser, og at kommunen har peget på en placering, der ses at opfylde disse hensyn. Nævnet har desuden lagt vægt på, at produktionshallen er opført et stykke væk fra ejendommens samlede bebyggelse.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster derfor Herning Kommunes afgørelse af 4. september 2012 om afslag på landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på den ansøgte placering.”
 
Sagen blev på møde den 14. januar 2013 fremlagt til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, der tog sagen til efterretning. På mødet blev desuden besluttet, at alle fremtidige sager, hvor forvaltningen vurderer, at der skal meddeles afslag, skal behandles i udvalget.
 
Sagen har været omtalt i dagspressen, hvor ansøger forklarede sin ansøgning, og hvor forvaltningen beskrev årsagen til, at møllen ikke kunne placeres som ansøgt jfr. Herning Kommunes praksis, Natur- og Miljøklagenævnets retningslinjer og retningslinjerne i planloven
 
Ansøgning om tilladelse til opførelse af husstandsmølle er ved ny ansøgning af 20 marts 2013 genfremsendt med en ny placering syd for staldbygningen. Den nye placering afviger fra den tidligere ansøgte placering med ca. 25 -30 m, men stadig ved den samme staldgavl. Forvaltningen finder på den baggrund ikke, at den nye placering afviger væsentligt fra tidligere, og dermed er omstændighederne ikke væsentligt ændret.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med henvisning til Planlovens § 35, stk 1, meddeles afslag til husstandsmøllens nye placering i forlængelse af produktionsbygningen, da den principielt svarer til forvaltningens tidligere afslag. Her blev afslaget bl.a. begrundet med, at placeringen ikke er hensigtsmæssig og vil medvirke til at sprede bebyggelsen endnu mere. Møllen bør derfor placeres mellem den oprindelige bebyggelse og stalden fra 2004, så møllen medvirker til at samle ejendommens bygninger.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 29. april 2013, pkt. 104:  

Udsat til udvalgets møde i maj.
 
Udvalget ønsker en besigtigelse på Kølkærvej 56, Hauge, og andre opsatte husstandsmøller i kommunen.
 
Besigtigelsesturen afholdes forud for udvalgets møde 21. maj.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget 21. maj 2013: 

Udvalget besigtigede Kølkærvej 56, Hauge.

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller 21. maj 2013,

 

at der med henvisning til Planlovens § 35, stk 1, meddeles afslag til husstandsmøllens nye placering i forlængelse af produktionsbygningen, da den principielt svarer til forvaltningens tidligere afslag. Her blev afslaget bl.a. begrundet med, at placeringen ikke er hensigtsmæssig og vil medvirke til at sprede bebyggelsen endnu mere. Møllen bør derfor placeres mellem den oprindelige bebyggelse og stalden fra 2004, så møllen medvirker til at samle ejendommens bygninger.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele tilladelse til opførelse af husstandsmølle på den ansøgte nye placering i forlængelse af produktionsbygningen.