Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Skovvænget 75, Haderup - Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme

Sagsnr.: 13.03.00-P19-23-09 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Skovvænget 75, Haderup - Ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune modtog 13. oktober 2011 en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten fra ejerne af Skovvænget 75, Haderup.


Tilslutningspligten blev pålagt af Aulum-Haderup Kommune i 1994, og er siden blevet stadfæstet af Energistyrelsen og retten i Herning, henholdsvis i 1996 og 1998.
 
Haderup Kraftvarmeværk er et barmarksværk baseret på naturgas med ca. 232 forbrugere.
 
Der er i sagen ikke indkommet nye oplysninger, som betragtes som særlige forhold, der kan give grundlag for dispensation. Desuden lægger forvaltningen bl.a. vægt på, dels at sikre økonomien i værket samt hensynet til de andre forbrugere og forsyningssikkerheden for fjernvarmeforsyningen i området.
 
Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligten på Skovvænget 75, Haderup.

Sagsfremstilling

Baggrund
Tilslutningspligten på ejendommen Skovvænget 75, Haderup blev pålagt af Aulum - Haderup Kommune 14. april 1994 ved godkendelsen af et varmeprojektforslag. Ejerne påklagede herefter afgørelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen stadfæstede i juni 1996 kommunens beslutning om tilslutningspligt på ejendommen.
Sagen blev ligeledes prøvet ved retten i Herning, hvor retten i september 1998 stadfæstede afgørelsen om tilslutningspligt på ejendommen.
 
For ejendommen Skovvænget 75, Haderup er der betalt tilslutningsbidrag til fjernvarmen, og siden 2003 er de faste årlige afgifter til værket blevet betalt. Ejerne af ejendommen Skovvænget 75 lever dermed op til tilslutningsforpligtigelsen.  

 

Ejerens oplysninger
Ejeren ansøger om dispensation fra tilslutningspligten af flere grunde. Han mener, at han betaler for noget, som han ikke får noget for. og dermed er med til at betale de reelle brugeres varmeudgift. Ejeren har i 2011 installeret et nyt CO2 neutralt fastbrændselsfyr, hvor han forventer, at han kan fyre for under halvdelen af, hvad fjernvarmen koster. Ejeren oplyser desuden, at pensionistalderen nærmer sig, og hvis huset engang skal sælges, så kan der forventes en forringelse af prisen, da huset ikke er fysisk tilkoblet fjernvarmenettet. Ejeren mener, at der så i henhold til Haderup Kraftvarmeværks vedtægter, skal føres rør ind i huset. Denne udgift oplyses til ca. 50.000 kr.
 
Lovgivning
I henhold til tilslutningsbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen.

I forbindelse med ansøgningen fra ejeren af Skovvænget 75 skal kommunalbestyrelsen derfor vurdere, om der foreligger særlige forhold, som kan begrunde, at der skal meddeles dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Forvaltningens bemærkninger

I sagen er der ingen tvivl om, at der er tilslutningspligt på ejendommen. Det har både Energiklagenævnet og retten stadfæstet. Det skal derfor vurderes, om der er indkommet nye oplysninger i forbindelse med sagen, som kan vurderes at være særlige forhold, som kan medføre en dispensation fra tilslutningspligten.
 
Et varmeværk må ifølge loven ikke tjene på at levere fjernvarme og drives derfor efter ”hvile i sig selv”-princippet. Der opkræves gennemsnitligt set kun betaling svarende til værkets omkostninger (drift, vedligehold og udvikling). Den oplyste faste afgift på 8.741,44 kr. betalt over 8 årlige rater vurderes ikke til at være urimelig. Den faste afgift er blevet betalt siden 2003. og der er dermed ikke tale om en ny situation. og det kan heller ikke karakteriseres som et særligt urimeligt økonomisk forhold.
 
Tilslutningspligt betyder, at der skal betales faste afgifter til værket, men det betyder ikke, at der er pligt til at aftage varmen. Dvs. det er muligt at opsætte et fastbrændselsfyr og benytte det til varmeforsyning. At opsætte et fastbrændselsfyr anses af forvaltningen ikke som et særligt tilfælde, og kan dermed ikke berettige til en dispensation fra tilslutningspligten.
 
Forvaltningen vurderer, at det, at pensionistalderen nærmer sig, ikke i sig selv kan betragtes som et særligt forhold, der betyder, at der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. En afgørelse om dispensation fra tilslutningspligten truffet på baggrund af, at man snart bliver pensionist, vil danne præcedens for lignende sager. Hvis kommunen meddeler dispensation på denne baggrund, vil der være risiko for at underminere værkets økonomi samt alle andre værker i kommunen. Ligeledes vil det være med til at gøre det dyrere for de resterende brugere, som er tilsluttet fjernvarmen.

 
I henhold til tilslutningsbekendtgørelsen skal ejeren af huset være pensionist på tilslutningstidspunktet for at få en dispensation fra tilslutningspligten. Der er betalt tilslutningsafgift til varmeværket siden 2003, og ansøger opfylder dermed ikke betingelserne for, hvornår der skal meddeles dispensation.
 
At huset skal være fysisk tilsluttet, er ikke et krav, da der ikke er pligt til at aftage fjernvarme. Haderup Kraftvarmeværk forlanger ikke, at boligen tilsluttes fysisk.
 
Efter dialog med værket er forvaltningen gjort bekendt med, at ved fraflytning/salg af huset er der ikke i henhold til værkets vedtægter lavet regler om, at ejendommen fysisk skal kobles til værket. Dette er alene et forhold, der aftales mellem køber og sælger.

 

Forvaltningen har derfor ikke taget stilling til dette forhold, heller ikke til forholdet om, at det koster 50.000 kr. at blive fysisk tilkoblet. Da tilkoblingen ikke kræves, er det ikke relevant for sagen og kan ikke siges, at sætte ejeren i en urimelig økonomisk situation.


Fald i huspris ved salg vil være gældende for alle tilsluttede boliger i Haderup og kan dermed ikke karakteriseres som et særligt tilfælde.
 
Værkets bemærkninger
Vedrørende de varmeforsyningsmæssige forhold er det ud fra tilsendte oplysninger fra varmeværket vurderet:

  • at ejendommens fysiske beliggenhed i forhold til ledningsnettet (beliggende op ad hovedledningen) ikke forvolder besvær med at levere tilstrækkeligt varmt fjernvarmevand,

  • at værket ikke fuldt udnytter sin nuværende kapacitet,

  • at flere forbrugere vil sikre værkets økonomi samt give bedre priser til brugerne.


Forvaltningens vurdering
Ved afgørelsen har forvaltningen lagt vægt på, at der ikke er redegjort for, at ejeren sættes i en urimelig økonomisk situation. Der er i sagen ikke indkommet nye oplysninger, som kan betragtes som særlige forhold, der giver grundlag for dispensation. Desuden lægger forvaltningen vægt på, dels at sikre økonomien i værket samt hensynet til de andre forbrugere og forsyningssikkerheden for fjernvarmeforsyningen i området. Derudover vil en dispensation kunne skabe præcedens i lignende sager.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen om fritagelse fra tilslutningspligt til fjernvarme på ejendommen Skovvænget 75, Haderup.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Christen Dam Larsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.