Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 21. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Farvergårdvej 5, Herning - Dispensation til overskridelse af byggelængde i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.04-P19-500-12 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Farvergårdvej 5, Herning - Dispensation til overskridelse af byggelængde i skelbræmmen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om lovliggørelse af et ulovligt opført udhus byggeri på Farvergårdvej 5, 7400 Herning, matrikel nr. 1226dq, Herning Bygrunde.
 
Forvaltningen anbefaler retlig lovliggørelse på grunden, således at der ud fra en helhedsvurdering i den konkrete sag, kan godkendes udhus bebyggelse med placering i skel på 32,41 m. Det indgår konkret i sagen at der på begge naboejendomme aktuelt forefindes tilsvarende udhus bebyggelse på 12 m i skel. De aktuelle udhuse er overvejende sammenbygget med naboernes. På den baggrund vurderes det ikke umiddelbart at naboer får gener som følge af bygningerne på ejendommen og den ønskede tilbygning til carporten.

Det forudsættes for tilladelsen at der foreligger en positiv partshøring som gennemføres af forvaltningen.

Sagsfremstilling

Beliggenhedsplanen fremsendt til kommunen den 21. februar 2013 viser, at der
er foretaget udvidelse af garagen, opført cykelskur, brændeskur, skur og traileroverdækning, som ikke fremgår af byggesagsarkiv eller i BBR-registeret.
 
Den nuværende samlede længde i skelbræmmen er 29,66 m og med udvidelse af eksisterende carport bliver den samlede længde i skel i alt 32,41 m. Bygningerne er fordelt på 2 skelsider.  
 
Der er i 2002 meddelt dispensation til en samlet længde i skelbræmmen på 15,67 m.
 
En samlet længde i skelbræmmen på 29,66 m er langt over det, som kommunen tidligere har dispenseret til og kræver dispensation til Bygningsreglementet 2010 (BR10) kap. 2.2.6 stk. 2 nr. 2, at sider, der vender mod naboskel, ikke må have en større samlet længde end 12 m. 


Den 8. marts 2013 udsendte forvaltningen et varsel om påbud på lovliggørelse ved at bebyggelse der ikke findes i kommunens byggesagsarkiv fjernes. Afgørelsen begrundes med, at områdets åbenhed ønskes bibeholdt, samt at en dispensation kan danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.
 

Ejers advokat skriver i brev af 15. april 2013 til kommunen, at han søger om dispensation til nuværende ulovligt opførte byggeri. Advokaten har indhentet erklæringer fra 2 naboer.

 

Ved ikke anmeldepligtige småhuse under 10 m², som placeres i skelbræmmen, skal længden medregnes den samlede længde, dog skal små skure under 10 m² ligge 2,5 m fra andre bygninger på samme grund.
 
Der er opført et lille skur på 3 m² 1,9 m fra skel, hvorfor længden på 1,8 m skal medregnes i den samlede længde i skelbræmmen. Skurret er placeret mod ejendommens østlige skel. Grundet afstanden til skel på 1,9 m vurderes det, at bygningen uanset kan beholde nuværende placering.

 

Forvaltningen finder, at en så markant udhusbebyggelse på samlet ca. 32 m i skel i et åbent/lavt parcelhusområde er en stor afvigelse i forhold til tilsvarende sager.

 

Forvaltningen finder uanset ud fra en helhedsvurdering, at udhusene overvejende er sammenbygget med eksisterende bebyggelse på naboejendomme, og derfor er den reelle længde i skel ikke til stede.

Det forudsættes for tilladelsen, at forvaltningen foretager partshøring.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der ud fra en helhedsvurdering i den konkrete sag kan tillades udhus bebyggelse i skel på 32,41 m, i det bebyggelsen overvejende er placeret i forbindelse med eksisterende nabobebyggelse på 2 sider.

 

at godkendelse af eksisterende og ny bebyggelse forudsætter, at der foreligger en positiv partshøring fra nærmeste naboer.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Varsel om påbud
  • Indsendt af advokat
  • Oversigtskort
  • Godkendt beliggenhedsplan fra 2002
  • Oversigtskort II