Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

194. Haderup omfartsvej

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Haderup omfartsvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Vejdirektoratets planlægning af en opgradering af vejforbindelsen rute 34/26, Herning - Hanstholm, er der igangsat en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en ny omfartsvej ved Haderup. Forslag til VVM-redegørelse er i høring indtil den 31. oktober 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes høringssvar peger på løsning A.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fremlagt forslag til VVM-redegørelse for omfartsvejen ved Haderup med følgende 3 forslag til linjeføring: 

Løsning A:

En ca. 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2 spor (forslag A1) henholdsvis 2+1 spor (forslag A2) og hastighedsbegrænsning på 90 km/t.
Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning B: En ca. 4,5 km lang bynær omfartsvej vest om Haderup anlagt som landevej med 2 spor og hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Krydsning af rute 16 Viborgvej udformes som hankeanlæg med niveaufri skæring.

 

Løsning C:

Opgradering af rute 34 gennem Haderup med cykel- og gangstier og en tunnel under vejen til cykeltrafik. Dette kombineret med en ca. 1,5 km lang forlægning af rute 34
nord for Haderup, så krydsningen med rute 16 Viborgvej samles i enten et hankeanlæg med niveaufri skæring (C1) eller en rundkørsel (C2).

 

I VVM forslaget fremhæves løsning A1 som den bedste samfundsøkonomiske løsning, der samtidig giver mulighed for en samlet højklassevejløsning for hele rute 34/26 Herning - Hanstholm.

 

Fortsat by- og erhvervsudvikling i Haderup vil kunne sikres i alle løsningsforslag, dog vil løsning C begrænse muligheden for planlagt områdefornyelse i Haderup bymidte.

 

For så vidt angår det naturmæssige, så vil løsning B medføre en mindre fragmentering af landskabet i forhold til løsning A.

Løsning A vil desuden medføre en gennemskæring af 7 flagermus-flyveruter mod 3 ruter ved løsning B. Feldborg Plantage og Røjbæk er begge primære lokaliteter for flere arter af flagermus.

 

Link til VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport for Haderup Omfartsvej: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/806/Haderup_Rapport_509.pdf

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at løsning A godkendes.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport 509 - 2014 for Haderup Omfartsvej blev udleveret på mødet.

 

Udvalget beslutter, at løsning A2 til linjeføring af omfartsvej ved Haderup anbefales i Herning Kommunes høringssvar.

 

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.