Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Revision af vandløbsregulativer

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Revision af vandløbsregulativer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annika Sundberg Lauridsen, Winnie Post, Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune er vandløbsmyndighed og har pligt til at udarbejde og revidere regulativer for offentlige vandløb i henhold til Vandløbsloven.


Revisionen skal sikre, at det med jævne mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder i plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet.

 

Det indledende arbejde med revision af vandløbsregulativerne er igangsat.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender typen af nye vandløbsregulativer og prioritering for udarbejdelse af disse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i gangsat det indledende arbejde, med revision af regulativerne for de offentlige vandløb i Herning Kommune.
 
Baggrund for regulativrevision
Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vedligeholdelse m.m.
 
Herning Kommune har 830 km offentlige vandløb. De nuværende vandløbsregulativer er udarbejdet i 1990’erne og før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Vandløbsregulativerne og administrationsgrundlaget er som følge heraf meget forskellige.


Målet er at udarbejde et ensrettet administrationsgrundlag for sagsbehandling og vandløbsvedligeholdelsen, samt at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer også for den enkelte bredejer.
 
Et nyt regulativ medfører ikke ændret vandføringsevne for vandløbet i forhold til det gældende regulativ
. Fysiske ændringer i vandløb forudsætter derimod udarbejdelse af en særskilt reguleringssag.


Forvaltningen arbejder med en model for regulativrevision med udgangspunkt i en regulativskabelon. Det arbejde, der er udført indtil nu, er en sammenstilling af de generelle bestemmelser i de gamle regulativer, som grundlag for en ny og mere ensartet regulativskabelon. Skabelonen skaber rammerne for en harmonisering af de enkelte særregulativer, i det fremtidige arbejde med revision af regulativet.


Ifølge Vandløbsloven § 12, stk. 1 skal et vandløbsregulativ indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Dette kan gøres ved udarbejdelse af tre forskellige regulativtyper:
 
Geometrisk skikkelsesregulativ
Der er fast krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg, hvilket skal kunne rummes af det opmålte profil på en vilkårlig vandløbsstation. Metoden er let forståelig og sikrer gode afvandingsforhold. Regulativet tilgodeser dog ikke vandløbets frie dynamik og vandløbet fastlåses i en form, der gør det svært at få vandløbene til at leve op til de miljømæssige målsætninger.
 
Teoretisk skikkelsesregulativ
Der er krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg som ved geometrisk skikkelse, men dette skal sammenholdes med vandføringsevnen. Der laves en såkaldt vandspejlsberegning, hvor den faktiske vandføringsevne ikke må være ringere, end hvad den faste skikkelse fastlægger. Metoden kan være svær at forstå for lodsejeren, men sikrer vandføringsevnen, samtidig med at den muliggør, at vandløbene kan leve op til de miljømæssige målsætninger.
 
QH regulativ
Metoden stiller krav til, at der for en vilkårlig vandspejlskote skal kunne måles en vandføring, der er større end eller lig med den regulativmæssige vandføring, som er angivet ved en QH kravkurve. Metoden er svær at forstå for lodsejeren, meget dyr at implementere og kun egnet til større vandløb. QH regulativet tilgodeser vandløbets dynamik på samme måde, som teoretisk skikkelse, da det er vandføringsevnen man går ud fra og ikke hvordan vandløbet ser ud.
 
Herning Kommune har i dag kun vandløbsregulativer af typen geometrisk skikkelsesregulativ:
 
Forvaltningen anbefaler at udarbejde to typer af vandløbsregulativer således at
- samtlige miljømålsatte vandløb overgår til typen teoretisk skikkelsesregulativ og
- ikke-miljømålsatte vandløb fortsat har geometrisk skikkelsesregulativ.
 
Forvaltningen anbefaler ovenstående ændring til teoretisk skikkelsesregulativ for en række miljømålsatte vandløb fordi regulativformen:

  1. Tilgodeser lodsejernes afvandingsinteresser

  2. Tilgodeser de miljøinteresser og muligheder for målopfyldelse, der er i forhold til de gældende regionplaner og de kommende vandplaner

  3. Tilgodeser vandløbets mulighed for at udvikle sig dynamisk, uden at blive fastholdt i en ’’fastlåst skikkelse’’.

 
Forvaltningen anbefaler at arbejdet udføres over en årrække, så der sikres en kontinuitet i processen, og så udgiften til udarbejdelse af nye og reviderede vandløbsregulativer, kan holdes inden for den ordinære driftsramme på Service Område, 04 Vandløb.
 
Forvaltningen anbefaler denne prioritering af rækkefølgen for revision af regulativer: 

  1. Regulativer med mange reguleringsprojekter, mange lodsejerhenvendelser, ældste og mest uopdaterede regulativer.

  2. Regulativer for vandløb med risiko for manglende miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

  3. Regulativer for vandløb med miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

  4. Regulativer for vandløb, som ikke er målsatte jf. Vandplanerne.

 
Som et led i regulativarbejdet arbejder forvaltningen med at opstarte revisionen med udgangspunkt i to vandløb, Hammerum Bæk og Von Å. Erfaringerne ifbm. udarbejdelsen af regulativer for disse to vandløb skal være med til at danne rammerne for et overslag på økonomien og den tidsramme for den samlede proces for revisionen af kommunens vandløbsregulativer. Behovet for nye vandløbsopmålinger vurderes til 365 km vandløb, foruden de 92 km, der blev opmålt i 2013. Forvaltningen kender endnu ikke den endelige pris på, men anslår at de to opstartsregulativer kan udarbejdes med hjælp fra ekstern rådgiver for ca. 200.000 kr.
 
Endvidere anbefaler forvaltningen, at regulativerne udmøntes i en digital udgave, som udbydes af Orbicon til 20.000 kr./år, da denne form i høj grad vil forbedre brugervenligheden for borgerne og mindske arbejdsbyrden for forvaltningen.

Det digitale regulativ vil således fungere som en integreret del af selve regulativ revisionen, som automatisk understøtter de arbejdsgange, forvaltningen benytter. Det digitale regulativ er således et dynamisk regulativ, der giver fuld historik og mulighed for kontinuerte opdateringer for eksempel i forbindelse med efterfølgende reguleringssager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de anbefalede regulativtyper og prioriteringen for revision af vandløbsregulativerne godkendes,  

 

at forvaltningen arbejder videre med det digitale regulativ med de fordele, det giver.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Revison af regulativer for Hammerum Bæk og Von Å igangsættes og finansieres af driftsbudgettet for SO 04, Natur og Grønne områder.

 

Der afholdes workshop med rådgivere fra Heden & Fjorden for at drøfte de forskellige regulativtyper. Drøftes endvidere på næste Landbrugsrådsmøde i december.

 

Udvalget ønsker at afvente stillingtagen til de anbefalede regulativtyper og prioriteringen for revision af vandløbsregulativerne indtil resultaterne fra de to igangsatte vandløbsregulativer foreligger.