Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

198. Skitseprojekt ved Gindeskov Bæk

Sagsnr.: 06.02.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Skitseprojekt ved Gindeskov Bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stig B. Nielsen, Erik Skibsted

Sagsresume

27. august 2013 pkt. 249 meddelte byrådet en anlægsbevilling på 270.000 kr. til igangsættelse af vandløbsrestaurering af en del af Gindeskov Bæk. Forvaltningen har nu udarbejdet et skitseprojekt for Gindeskov Bæk, og projektet er præsenteret for lodsejerne. På baggrund af skitseprojektet og indkomne bemærkninger udarbejdes et forslag til restaureringsprojekt til offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 24. juni 2013 pkt.163 i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen, at udvalget ønsker at se sagen igen, efter at skitseprojektet har været præsenteret for lodsejerne. Skitseprojektet er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Toppen af Gindeskov Bæk er et reguleret og okkerbelastet vandløb med blød og sandet bund og ringe fald. Nedstrøms okkeranlægget ved Herningvej er okkerbelastningen mindre, og de fysiske forhold bedre. Det sidste dambrug, Gindeskov Dambrug er lukket i 2012, og der er således fri passage. 

 

Vandløbsrestaurering af Gindeskov Bæk skal ske ved udlægning af gydegrus, fjernelse af rester af gammelt stemmeværk samt fjernelse af pil (se oversigtskort). Udgiften forventes at blive 270.000 kr. i 2014 for både projektering og udførelse.

 

[image]

 

 

Økonomi

Den afsatte og allerede frigivne anlægsbevilling i 2013 på 270.000 kr. finansierer projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet for Gindeskov Bæk godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Projektbeskrivelse for Ginderskov Bæk