Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

202. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020, for boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Ageeth Millenaar  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020, for boligområde ved Rørkærvej i Aulum.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
    X
     X
   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 27 omhandler en ændring af kloakeringsformen for en del af kloakopland AU8.P.

Et mindre område i kloakopland AU8.P ændres fra "Separatkloak"  til "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 27 vedtages foreløbigt.

Sagsfremstilling

Et område (matr. 6a Lergrav Hgd, Aulum) ved Rørkærvej i Aulum ønskes udstykket til et nyt boligområde.

En ny lokalplan til boligområdet, nr. 01.B13.1 behandles samtidig med tillægget til spildevandsplan.

Det nye boligområde er allerede optaget i spildevandsplanen som en del af kloakopland AU8.P med kloakeringsformen "Separatkloak".

Kloakeringsformen i det nye boligområde bliver "Separatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient", og derfor skal spildevandsplanen ændres.

 

Det fremtidige boligområde er ca. 1,4 ha.
Regnvand fra veje, stier og indkørsler udledes via regnvandskloak til regnvandsbassin med udløbsnr. 05005AR sydvest for området (se bilag 1).

Befæstelsesgraden, som omfatter ovennævnte befæstelser, bliver ca. 12,7%.

 

Tagvand fra bygningerne nedsives.

Ifølge et geoteknisk notat, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, vurderes det, at nedsivning af tagvand er muligt.

 

I forbindelse med ændringen af kloakeringsformen ændres oplandsnavnet for boligområdet til AU25.P.

For placeringen af boligområdet samt opland AU25.P henvises til bilag 1.  

 

Forslag til tillæg nr. 27 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort Aulum 25092014