Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

195. Midlertidig adgangsvej Gødstrupvej 8, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-3-14 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Midlertidig adgangsvej Gødstrupvej 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en midlertidig adgangsvej til Lerbjerg for 8 nye parcelhuse på Gødstrupvej 8, da vejadgangen til Gødstrupvej, som den er beskrevet i lokalplanen, først etableres ved en senere etape.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fra den nordlige del af matr. nr. 1 n gives tilladelse til etablering af en midlertidig adgangsvej til Lerbjerg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg (51.B3.2) angiver, at adgangsvej til bebyggelse på matr.nr. 1 c og 1 n sker i den nordlige del af henholdsvis matr. nr. 1 c og 1 n.

 

Den ubebyggede grund, matr.nr. 1 n bebygges først. Derfor søges om midlertidig adgangsvej til Lerbjerg.

 

Fristen for den midlertidige adgangsvej sættes til den endelige udbygning af området, hvilket også harmonerer med de trafiksikkerhedsmæssige overvejelser, der primært går på mange udkørsler tæt på hinanden ved et kryds (Gødstrupvej/Toftbjerg) og sving på Gødstrupvej.

 

Denne problemstilling løses ved den endelige udbygning, da alle eksisterende overkørsler sløjfes, og der herefter kun forefindes én vejadgang til området.

 

Den midlertidige adgangsvej vil gå via den allerede etablerede boligvej Lerbjerg, der i forvejen har en meget begrænset trafikmængde.

 

Byrådet vil altid senere kunne kræve den endelige vej etableret, og da denne mulighed foreligger, vil det være hensigtsmæssigt at tillade den midlertidige adgang.

 

Vedlagte bilag viser midlertidig adgang til Lerbjerg, og den endelige adgangsvej til Gødstrupvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til midlertidig vejadgang via Lerbjerg til matr.nr. 1 n indtil området er fuldt udbygget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der gives tilladelse til midlertidig vejadgang via Lerbjerg til matr.nr. 1n indtil 1. november 2015.

Bilag

  • Vejplan
  • Midlertidig vejplan