Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder i 2015 og frem

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets serviceområder i 2015 og frem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møder den 26. maj 2014 pkt. 131, den 23. juni pkt. 150 samt den 11. august pkt. 177 de permanente langsigtede udfordringer på udvalgets serviceområder for budget 2015 og frem.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. september at flere af forvaltningens langsigtede udfordringer skulle indgå i de netop afsluttede budgetforhandlinger.

 

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager stilling til de resterende udfordringer inden for udvalgets økonomiske ramme for budget 2015 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er udvalgene blevet bedt om at vurdere de respektive serviceområder i forhold til den nuværende budgetramme. En gennemgang af den samlede økonomi i forhold til en kortlægning af mulige nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 11. august, pkt. 177 blev der taget udgangspunkt i nedenstående udfordringer samt besluttet tilhørende omprioriteringer inden for udvalgets økonomiske ramme.

 
Forventede afgivelser i forhold til eksisterende budget blev fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014.

 

[image]

 

 

* Der er konstateret en samlet udfordring på kommunens asfaltbelægninger med ca. 7,0 mio. kr. om året svarende til, at asfaltbelægningerne ikke forringes yderligere. Forvaltningen har med denne sag fundet løsninger svarende til 0,7 mio. kr. Dermed er der stadig et udestående på ca. 6,3 mio. kr. om året.

 

 

Løsningsforslag

[image]

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 8. september, pkt. 311 at sende sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med en bemærkning om, at det forventede mindreforbrug på busdriften på 2,4 mio. kr. tilfalder fællesskabet og ikke fagudvalgets ramme.


Derudover er omprioritering af analyseudgifterne til svømmebade betinget af, at udgifterne ikke dermed overflyttes til andet serviceområde.


I budgetforhandlingerne for budget 2015 - 2018 blev udfordringerne med vejbelysningen samt vejafvandingsbidraget indarbejdet. Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme for budget 2015 blev herved udvidet med 1,6 mio. kr. og for budget 2016 og frem udvidet med 1,7 mio. kr.

 

Desuden blev der afsat 1,0 mio. kr. om året til asfaltvedligeholdelse på investeringsoversigten fra 2015 og frem. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udfordringen på 0,7 mio. kr. til asfaltbelægninger udgår i opgørelsen i denne sag, således at udvalgets samlede udfordring herefter kun udgør 1,210 mio. kr.

 

 

 

 


Udvalgets resterende udfordringer i forhold til eksisterende budget samt løsningforslag ser pt. ud som følger:

[image] 

Løsningsforslag

Teknik- og Miljøudvalgets løsningsforslag fra den 11. august 2014 udgjorde i alt 1,112 mio. kr. om året. Herfra er trukket 0,260 mio. kr., da analyseudgifterne til svømmebade vil medføre udgifter på et andet serviceområde i kommunen. Dermed er der pt. løsningsforslag for 0,852 mio. kr.


Der er således ikke fundet løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år i 2015 og frem.

Forvaltningen indstiller, at de manglende løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år indgår i arbejdet med at finde nye spareforslag for budget 2016 og frem.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der foretages bevillingsmæssige tilretninger, således at Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme tilføres 0,745 mio. kr. i 2015 og frem fordelt med 0,553 mio. kr. fra Serviceområde 04 Grønne områder, 0,042 mio. kr. fra Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger samt 0,150 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik,

 

at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 udarbejdes kompenserede løsningsforslag for 0,358 mio. kr. for 2015.

 

at de manglende løsningsforslag for 0,358 mio. kr. pr. år indgår i arbejdet med at finde nye spareforslag for budget 2016 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.