Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. oktober 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

196. Okkerbekæmpelse i Pårup bæk

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Per Frank Madsen  

Okkerbekæmpelse i Pårup bæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Erik Skibsted

Sagsresume

Von Å blev i 2012 genslynget, og der er etableret et vådområde. De fysiske forhold i Von Å er allerede blevet så gode, at der har etableret sig en god fiskebestand af ørreder og laks.
 
Næste etape i planen til forbedring af forholdene i vandløbet, er at gøre tilløbet til Pårup Bæk til et godt fiskevandløb.


Pårup Bæk er et mellemstort offentligt vandløb, der har tilløb til Von Å, men er belastet af okkerudløb. Von Å løber ud i Vorgod Å, som er en del af Skjern Å-systemet.

Der ønskes etableret en okkersø i i tilknytning til Pårup Bæk for at forbedre forholdene for flora og fauna.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet igangsættes, hvis der ikke indkommer indsigelser i sagen.

Sagsfremstilling

Ifølge den seneste tilstandsrapport har Pårup Bæk et godt fald over sandet bund med nogen forekomst af grus på de nedre strækninger og mere grus på de øvre strækninger. Bækken er ret kraftig okkerbelastet, dog primært på de nedre strækninger.

 

Forvaltningen fik i 2009 lavet en okkerundersøgelse af Von Å med tilløb, herunder Pårup Bæk. Undersøgelsen anbefaler, at der etableres en okkersø i toppen af Pårup Bæk, og der evt. senere gennemføres en vandstandshævning på den mellemste strækning af bækken.

 

Forvaltningen ønsker at iværksætte 1. etape med etablering af en okkersø i toppen af Pårup Bæk nu. Der er endnu ikke lavet projekt eller vurderinger af et evt. etape 2 projekt vedr. vandstandshævning. Der vil bliver fremsendt en ny og særskilt sag vedr. evt. etape 2 hvor vandføringsevnen og evt. påvirkninger af omdriftsarealer belyses, hvis projektet søges realiseret.

 

Forvaltningen er i gang med at få udarbejdet et detailprojekt for okkersøen. Detailprojektet er endnu ikke færdiggjort. Forvaltningen har dog klarhed over arealbehovet, som kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

Forvaltningen har været i kontakt med ejeren af det areal, hvor Herning Kommune påtænker at placere okkersøen. Der er ikke indgået en endelig aftale.

 

Da etableringen af en okkersø er omfattet af vandløbslovens § 16 om regulering af vandløb, har Herning Kommune lovhjemmel til at ekspropriere retten til at deklarere det beskrevne bassin på arealet. Lovhjemlen fremgår af Vandløbslovens § 71.

Økonomi

De samlede udgifter for realisering af okkerprojektet forventes at udgøre ca. 500.000 kr., som finansieres inden for den ordinære driftramme på serviceområde 04, Grønne Områder, Vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet etape 1 godkendes, igangsættes og udføres, hvis der ikke indkommer indsigelser,

 

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning, med henblik på at erhverve ret til at deklarere ledninger og bassiner på lodsejers arealer,

 

at forvaltningen opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår,

 

at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere retten til at deklarere okkersøen på areal beskrevet i kortbilaget, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

  • Oversigtskort for okkeranlæg ved Pårup bæk, bilag 1.0
  • Okkeranlæg ved Pårup bæk, bilag 2.0