Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

124. Sikring af torvet og gågaderne i Herning

125. Nedlæggelse af offentligt vejareal Museumsgade 28 og 32, Herning

126. Orientering om renovering af Søndergade - materialeskifte på kørebane

127. Indsigelser til regulativ for vandløbsvedligehold i Røjenkær Bæk

128. Tilsynsindberetning for 2017 for landbrug og virksomheder

129. Temaorientering om miljøgodkendelser og håndhævelser

130. Orientering om deltagelse i EU-ansøgning - Integreret Energirenoveringsservice

131. Navngivning af nyt boligområde i Gullestrup

132. Østre Kirkevej 22, Herning - Opførelse af udestue i skelbræmmen

133. Præsentation af udvalgets opgaveområder

134. Erhvervelse af jord til vejformål

135. Orientering om politianmeldelse - utæt gyllebeholder

136. Meddelelser