Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

138. Temaorientering om overløbshændelser til vandløb

139. Godkendelse af tilsynsindberetning 2015 for virksomheder og landbrug

140. Fastholdelse af forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune

141. Ulovlig opført gyllebeholder på Remmevej 26, 7400 Herning

142. Orientering om referat fra landbrugsrådsmøde

143. Frigivelse af anlægsbevilling til ny genbrugsplads i Sunds

144. Orientering om økonomien på Genbrug og Affaldsområdet

145. Godkendelse af Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

146. Trafiksikring af vejkrydset Timringvej/Tiphedevej

147. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

148. Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

149. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

150. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

151. Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

152. Orientering om justering af bybus køreplanen fra 8. august 2016

153. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

154. Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

155. Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2016

156. Trøstrupsgade 7A, Herning - dispensation til åben/lav til tæt/lav

157. Thrigesvej 11-15, Herning - dispensation til længde af carporte i skel

158. Fuglsang Næs 11A - 19B, Herning - principgodkendelse af tilbygning

159. Udpegning af repræsentanter til Grundvandsrådet

160. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. Cypresvej 32, herning - bolig i erhvervsområde

161. Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. lovligheden af Menighedshusets bygning Østre Kirkevej 1, Herning

162. Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

163. Administrationspraksis for oprensning af søer

164. Godkendelse af handlingsplan for brug af anlægsmidler i 2017-2019 for bynære grønne områder

165. Godkendelse af handlingsplan for brug af anlægsmidler i 2017-2019 for naturpleje i Herning Kommune

166. Orientering om status på udarbejdelse af nyt vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk

167. Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Rejsen langs Åen

168. Orientering om ansøgning om at blive Årets Friluftskommune i 2016

169. Orientering om brev til lodsejere om § 3-beskyttet natur

170. Orientering om politianmeldelse

171. Meddelelser