Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

146. Trafiksikring af vejkrydset Timringvej/Tiphedevej

Sagsnr.: 05.01.10-P00-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Trafiksikring af vejkrydset Timringvej/Tiphedevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Bøgh

Sagsresume

Der foreligger forslag til ombygning af det uheldsbelastede vejkryds Timringvej/Tiphedevej med en forsætning, således at det ikke er muligt at køre direkte igennem krydset fra Tiphedevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at krydset ombygges med en forsætning, og at Timringvej øst herefter genåbnes for trafik.

Sagsfremstilling

Der er politiregistret 6 alvorlige uheld i krydset Timringvej/Tiphedevej i perioden 1. januar 2010 til 31. maj 2016. Alle uheld skyldes, at en sidevejstrafikant ikke har overholdt sin vigepligt og herefter er kollideret med en gennemkørende trafikant på Timringvej. Alle uheldene er sket i dagtimerne, og der er ikke noget, der indikerer, at vejr eller lysforhold har indflydelse på uheldsbilledet.

Generelt vurderes det primære problem i krydset at være, at der ikke er noget, der bryder bilistens sigte /sigtet gennem krydset, for de trafikanter der kører ad Tiphedevej - specielt fra syd. Trafikanterne overser derfor, at de krydser Timringvej med vigepligt.

 

I krydset Trehøjevej/Timringvej er der registreret et uheld, som skyldes, at en trafikant, der kørte ad Timringvej mod nord, overså, at Timringvej stoppede i et T-kryds ved Trehøjevej. Trafikanten kunne derfor ikke nå at stoppe og forulykkede. Uheldet er sket i mørke i december 2013.

 

I krydset Løgagervej/Trehøjevej/Tiphedevej er der ikke registeret uheld efter krydsets ombygning i forbindelse sideudvidelsen af Trehøjevej.

 

Med baggrund i ovenstående uheldsbillede for området foreslås krydset Timringvej/Tiphedevej ombygget med en forsætning, således at det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten igennem krydset. Den trafiksikkerhedsmæssige effekt ved at forsætte et prioriteret 4-benet kryds er god, og erfaringer viser, at der generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld i krydset. Arbejdet forventes udført i løbet af 1 - 2 mdr., og herefter genåbnes Timringvej for trafik.

 

Der afholdes borgermøde i Abildå den 17. juni 2016.

 

Ombygningen af krydset vil medføre, at det bliver nødvendigt at ekspropriere jord til projektet. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 94.

Økonomi

Udgiften på ca. 300.000 kr. til ombygningen kan afholdes af de på investeringsoversigten afsatte midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at krydset Timringvej/Tiphedevej ombygges med en forsætning,

 

at den østlige del af Timringvej herefter genåbnes for trafik,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure,

 

at udgiften finansieres af de afsatte midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.