Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

160. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. Cypresvej 32, herning - bolig i erhvervsområde

Sagsnr.: 02.34.02-P19-871-15 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. Cypresvej 32, herning - bolig i erhvervsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet et afslag fra Herning Kommune på opførelse af enfamiliehus i et erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af enfamiliehus i sammenhæng med et eksisterende autoværksted placeret i et erhvervsområde.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.29.1. Jævnfør (§ 3.1.3) kan Byrådet tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig. Ejendommen er samtidig omfattet af kommuneplanramme nr. 14.E12. Byrådet har med kommuneplanrammen vedtaget, at området fremadrettet skal anvendes som erhvervsområde. Placeringen af den ansøgte bolig ligger også indenfor konsekvenszonen omkring rammeområdet 14.E9.

Opførelse af den ansøgte bolig vil derfor ikke være i overensstemmelse med kommuneplanramme 14.E12 og 14.E9.

 

Forvaltningen har derfor meddelt afslag til opførelse af enfamiliehus, da det vurderes, at det vil være til hindring for de fremtidige planer for området.

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse af 21. januar 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.