Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. juni 2016
Mødested: Søgården i Sunds

Dagsordenpunkter

140. Fastholdelse af forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune

Sagsnr.: 09.00.00-K08-3-16 Sagsbehandler: Thomas Sneftrup  

Fastholdelse af forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

I forbindelse med pkt. 103 på Teknik og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015 ønskede udvalget en drøftelse af 'Forskrift for dyrehold i boligområder i Herning Kommune' i forhold til, hvad forskriften har betydet for håndteringen af diverse klager over dyrehold i byområder og en eventuel revision af forskriften.

 

Forvaltningen anbefaler, at forskriften for dyrehold fastholdes.

Sagsfremstilling

Forskriften for dyrehold er lavet i 1992 efter bekendtgørelsen om ikke erhvervsmæssigt dyrehold. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev forskriften vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 7. maj 2007.

 

Forskriften blev oprindelig lavet på grund af mange henvendelser/klager over diverse dyrehold i boligområder. Klagerne var mest vedr. støj, lugt og rotter pga. dårlig håndtering af foder og gødning.

 

Administrativ praksis

Ved henvendelse/klage fra en borger over dyrehold i boligområder anbefaler forvaltningen i første omgang, at borgeren tager en snak med naboen ud fra reglerne i forskriften inden kommunen inddrages i sagen. Det har vist sig, at denne fremgangsmåde er med til at begrænse nabostridigheder.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ca. 50 % af henvendelserne klares ved at foreslå klageren, at vedkommende selv kontakter naboen.

Ca. 40 % klares ved en telefonisk henvendelse fra kommunen til naboen om hans dyrehold. De resterende ca. 10 % kræver tilsyn og håndhævelse.

 

Der har i 2016 været 1 – 2 henvendelser om dyrehold i boligområder hver uge.

De har givet anledning til 4 tilsyn med efterfølgende sagsbehandling. Resten er klaret via mail og telefon.

 

Bekendtgørelsen, der regulerer ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, gælder generelt, altså for både land og by. Forskriften gælder kun for dyrehold i boligområder. I forhold til bekendtgørelsen regulerer forskriften om dyrehold strammere på følgende punkter:

 

  • Der tillades 15 høns med kyllinger, og ikke 30 høns med kyllinger.

De 15 høns er fastlagt ud fra sager, hvor der i Herning centrum var små grunde på 400-500 m2, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med så mange høns. 30 høns, er det man må have på landet, inden det bliver erhvervsmæssigt.

 

  • Der tillades ingen haner

I starten af 90érne var der en del sager om, hvornår haner må lukkes ud, og om det skete før eller efter den fastsatte tid. Derfor blev det valgt, at der ikke må være haner.

 

  • Der kræves lukkede bure/voliere mod skel

En del dyr larmer hver gang, der går nogen forbi. Når der er lukket, vil dyrene ikke så ofte registrere, at naboen går rundt i sin have. Har været anvendt i forbindelse med parakitter og andre fugle i voliere i haven.

 

  • 2,5 meter til skel

Mange opfører deres huse/bure til dyr langt væk fra egen bolig, hvilket nemt kan give gener for naboen. Grunden til at bygninger til dyr er trukket ind på grunden, er for at minimere støj/lugt-gener for nabo. Oftest er der i forbindelse med en bygning til fjerkræ etableret et ude-areal, som er beliggende mod skel.

 

  • Ingen ænder

Ænder er ikke tilladt, pga. at de kan give lugtgener.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forskriften fortsat gælder uden ændringer.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forskrift for dyrehold i boligområder i Herning kommune