Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Revidering af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Revidering af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 11. januar 2016 kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel.

 

Forvaltningen har nu administreret efter kriterierne 3 gange i løbet af 2016 og anbefaler, at der laves tilpasninger til det tidligere besluttede.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu i 1 år, - over 3 ansøgningsrunder administreret efter de godkendte kriterier og tilhørende pointsystem:

 

- Anciennitet - 5 år eller mere betragtes som fuld anciennitet

- Geografisk kendskab - dokumenteret erfaring med kørsel i kommunen

  og/eller bosiddende

- Servicemindedhed - ingen klager ved nuværende bestillingskontor

- Brancherelevante uddannelser/kurser

- Foreningsarbejde i taxibranchen

 

Pointsystem ift. udvælgelse af ansøgere

Max.

point

Anciennitet på 5 år eller mere (anciennitet på 5 år = 5 point, 4 år = 4 point osv.)

5

Geografisk lokalitet (bosiddende og arbejde = 2 point, arbejde = 1 point, ikke-bosiddende eller arbejde = 0 point)

2

Servicemindedhed (ingen klager = 2 point, få klager = 1 point, mange klager = 0 point)

2

Brancherelevante uddannelser/kurser (der kan max gives 5 point for dokumenteret uddannelse/kursus – 1 point pr. uddannelse/kursus)

5

Foreningsarbejde i taxibranchen (max 1 point for vognmands-, chaufførforening eller fagforeningsarbejde)

1

 

Endvidere blev det på udvalgsmødet besluttet, at chauffører prioriteres før ansøgere med eksisterende taxi- eller offentligservicetrafiktilladelser.

  

Overordnet fungerer kriterierne og det tilhørende pointsystem godt. Imidlertid er der to væsentlige punkter, - chauffører og servicemindedhed, som forvaltningen har været udfordret af i de tre ansøgningsrunder.

 

Chauffører

Ift. chauffører har forvaltningen to gange i de forgangne ansøgningsrunder skønnet, at chauffører ikke har været fagligt kvalificeret, på baggrund af chaufførerne har haft mindre end 3 års erfaring med erhvervsmæssig persontransport. Samtidig udgjorde taxikørsel mindre end halvdelen af deres erfaring.

 

Idet der for taxibranchen er forhold, som afviger fra fx. flexkørsel eller buskørsel, vurderer forvaltningen, at et minimumserfaringsgrundlag med arbejdet i og vilkårene for branchen er kvalificerende. Det anbefales derfor, at der indføjes i kriterierne, at chauffører skal have 3 års erfaring med taxikørsel, omregnet til fuldtid, for at komme i betragtning til en tilladelse.

 

Servicemindedhed 

I taxilovens § 3, stk. 1, nr. 7, er det beskrevet, at der kan tildeles tilladelse til personer der; i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

 

Forvaltningen har i det seneste år haft to ansøgere, som på baggrund af pointtildelingen alene, skulle være tildelt en tilladelse, men som ikke af forvaltningen vurderes som egnede rollemodeller i arbejdsgiverrollen. Denne vurdering blev truffet på baggrund af konkrete klager og beskrevne episoder, som ansøgerne selv har erkendt, men som ikke havde ført til politianmeldelse eller deraf følgende domme.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udover pointsystemet indføres som rettesnor, at chaufførers servicemindedhed og eventuelle forseelser også indgår i bedømmelsen. Chauffører med mere end 2 mindre forseelser kan udelukkes fra at blive vognmænd. Her bør tidsaspektet, altså hvor længe siden det er forseelserne er sket og evt. gentagelser samt overtrædelsens karakter også spille ind. Samtidig tydeliggøres, at oplysninger om tidligere begåede strafbare forhold, som ikke har medført strafferetlig tiltale, samt oplysninger om tidligere begåede forhold, hvor ansøgeren i en anden virksomhed har tilsidesat hensynet til kunden, kan indgå i vurderingen. Det understreges også, at der ses alvorligt på gentagne overtrædelser af bestemmelserne for bestillingskontorets virke.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kriteriet om, erfaring skærpes således, at ansøgere kun kommer i betragtning, når de har opnået 3 års erfaring med taxikørsel,

 

at kriteriet om servicemindedhed kan være udelukkelsesgrund, hvis chaufførerne har mere end 2 mindre forseelser.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Kriteriet om erfaring skærpes således, at ansøgere kun kommer i betragtning, når de har opnået 2½ års erfaring med taxikørsel,

 

Kriteriet om servicemindedhed kan være udelukkelsesgrund, hvis chaufførerne har mere end 2 mindre forseelser.