Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

31. Orientering om udbud bybusser 2019

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om udbud bybusser 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

 Orientering om udbudsproces frem mod en ny kontrakt for bybuskørsel i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune er i samarbejde med Midttrafik ved at forberede udbudsprocessen frem mod en ny kontrakt for bybuskørsel i Herning. Nuværende kontrakt udløber efter 1 års forlængelse medio 2019.

 

Udbudsprocessen påbegyndes primo 2017 med henblik på driftsstart ultimo juni 2019. Foreløbig tidsplan er vedlagt som bilag.

 

I 2017 vil der skulle træffes en række beslutninger omkring udbudsgrundlaget frem mod en endelig politisk behandling af grundlaget medio februar 2018. Der udarbejdes en detaljeret opgave- og tidsplan for dette forløb.

 

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsgrundlaget skal der blandt andet tages stilling til

 

  • Gennemførelse af borger-/brugerundersøgelse
  • Nye busteknologier
  • Kørsel DNV Gødstrup

 

Nye busteknologier

En option, der kan indarbejdes i en ny kontrakt, omhandler udviklingen af nye bus-teknologier. Et skift i teknologien fra de konventionelle dieselbusser vil kræve en længere undersøgelses- og planlægningsfase, inden et udbud kan gennemføres. Der skal tages stilling til, om kommunen ønsker at skifte fra dieselbusser, og i så fald til hvilken teknologi, fx brintbusser eller hybridbusser. For nogle teknologiers vedkommende (fx elbusser) er der desuden behov for en modning af teknologien, inden busserne vil kunne indgå i almindelig stabil drift i bybuskørslen.

 

 

 

Kørsel DNV Gødstrup

Væsentlig viden i et nyt udbud for de bydende busselskaber er, hvordan DNV Gødstrup får indflydelse på kørselsomfanget, samt den samlede bybustrafik i Herning. Planlægning af kørslen til DNV Gødstrup, vil ske i samarbejde med det busselskab, der har bybuskontrakten i de kommende år. Kørselsmængden i forbindelse med ibrugtagningen af hospitalet er endnu uvist. Dette skyldes bl.a., at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt området også suppleres med yderligere togdrift. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • 020117 - Referat fra møde med Herning Kommune d. 19. december 2016