Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Forsøgsordning med øget genanvendelse ved central sortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

Sagsnr.: 07.18.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Forsøgsordning med øget genanvendelse ved central sortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Gitte Østergård, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af Herning Kommunes affaldsplan 2015-2024 blev det besluttet, at der skal afprøves et nyt indsamlingssystem til husholdningsaffald. Systemet skal sikre, at det er så enkelt som muligt for borgere i kommunen at sortere større mængder til genanvendelse.

 

Derfor forslår forvaltningen, at der afprøves et indsamlingssystem, hvor det er kommunen, der tager ansvaret for genanvendelsen, og hvor borgerne blot skal skelne mellem vådt affald, tørt affald og problemaffald. Den indsamlede tørre fraktion føres efterfølgende til et centralt sorteringsanlæg, hvor der sorteres i afsættelige genanvendelige fraktioner. Den våde fraktion føres ligeledes til et sorterings-/behandlingsanlæg.

 

Forvaltningen har haft indledende drøftelser om et samarbejde med Teknologisk Institut, som vil stå for at planlægge forsøget og lave målinger af kvaliteten af det sorterede, samt undersøge borgernes tilfredshed med systemet. Derudover er det aftalt, at Nomi4S vil håndtere det tørre affald i deres nye sorteringsanlæg.

 

Den samlede udgift til forsøget er beregnet til ca. 1,3 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet gennemføres i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i dag et indsamlingssystem for genanvendelige materialer. Systemet består af bringesystem for henholdsvis pap og glas til centralt opstillede containere og henteordninger for papir, restaffald, problemaffald og storskrald. Derudover har borgerne mulighed for at aflevere genanvendelige materialer på kommunens genbrugspladser.

 

For at nå regeringens målsætning om 50% genanvendelse af husholdningsaffald er det nødvendigt at udvide indsamlingssystemer for genanvendelige materialer. Det er beskrevet i affaldsplanen, at kommunen vil undersøge nye teknologier for behandling af affald, inden man fastlægger den endelige indsamlingsordning.

 

Herning Kommune har et ønske om, at det skal være så enkelt som muligt for borgerne i kommunen at sortere større mængder til genanvendelse.

 

Det medfører et meget fleksibelt system, hvor der på sorteringsanlæggene kan udsorteres i netop de fraktioner, der til enhver tid er mest efterspørgsel på. Dvs. at man kan omstille til varierende fraktioner i afsætningsleddet, uden at skulle ud til borgerne og ændre i sorteringskriterierne. Indsamlingen/borgerne påvirkes ikke af nye krav til genanvendelse, da kommunen sikrer, at dette sker i det efterfølgende sorteringsled.

 

Samtidig er det meget enkelt for borgerne kun at skulle skelne mellem tørt og vådt affald, dvs. at det bliver let for borgerne at træffe det ”rigtige” valg – det valg, der fører til øget genanvendelse. Borgerne behøver ikke kigge i udleveret informationsmateriale, kommunens hjemmeside etc. for at finde ud af, hvilken beholder materialerne skal placeres i.

 

Det indebærer også, at borgerne kun skal have to beholdere stående (samt kasse til problemaffald), men det er muligt efterfølgende på sorteringsanlæg at udsortere i et stort antal genanvendelige fraktioner.

 

Nomi4S har bygget et demonstrationssorteringsanlæg, der er etableret med støtte via MUDP. Anlægget sættes i drift i foråret 2017. Da anlægget bygges til at være meget fleksibelt, så det kan håndtere mange fraktioner, er det oplagt at afprøve dette anlæg i projektet. Anlægget benytter robotsortering og Herning Kommune og AFLD er med til at udvikle dette gennem et MUDP-projekt. Anlægget ligger også afstandsmæssigt meget fordelagtigt i forhold til Herning.

 

Forsøget ønskes udført hos 500 husstande nord for Herning. F.eks. i Aulum eller Vildbjerg, som har en forskellig boligsammensætning. Forsøget kommer til at løbe over 6 måneder.

I forsøget benyttes borgernes eksisterende beholdere til hhv. papir og brændbart affald.

 

Der er lavet aftale med Teknologisk Institut om, at de kan stå for planlægning af projektet og dokumentation af resultaterne. Der er desuden lavet aftale med Nomi4S om, at de kan håndtere behandlingen af den tørre affaldsfraktion.

 

Derudover har der været dialog med forskellige firmaer, der kan håndtere behandling af den våde fraktion, Herunder Combineering, Marius Pedersen, Ragnsells og Re-tec. Det er forvaltningens opfattelse, at Re-tecs anlæg er det teknologisk bedste anlæg pt., og samtidig er det økonomisk fordelagtigt, hvorfor dette anlæg ønskes testet i forsøgsperioden. Der findes kun 1 anlæg i Danmark hos HCS i Glostrup, men der er mulighed for at leje et mobilt anlæg i en kortere periode. AFLD planlægger også at afprøve Re-tecs anlæg i Fasterholt, og derfor vil Herning Kommune samarbejde med AFLD om dette.

 

Projektet skal danne grundlag for at træffe beslutning om et fremtidigt indsamlingssystem i Herning Kommune og bidrage med ny viden på flere områder, fx:

-

Kan eksisterende behandlingsanlæg for tørre og våde fraktioner i Danmark umiddelbart oparbejde materialer, der er indsamlet i et system med kun to fraktioner (udover problemaffald).

-

Skal eksisterende anlæg eventuelt justeres/udbygges for at behandle de to aktuelle fraktioner.

-

Er kvaliteten af de indsamlede og udsorterede materialer tilfredsstillende.

-

Kan der opnås en bedre kvalitet ved at ændre sammensætningen af affaldet i beholderne til tørt og vådt affald.

-

Er de mængder, der indsamles til genanvendelse, større i dette indsamlingssystem end i andre indsamlingssystemer i Danmark.

-

Er borgerne tilfredse med indsamlingssystemet.

-

Er økonomien i forbindelse med indsamling og behandling konkurrencedygtig med andre former for indsamlingssystemer i Danmark.

  

Se detaljeret beskrivelse i vedhæftede projektbeskrivelse. 

Økonomi

Der er anslået følgende nettoudgifter til projektet:

 

Behandling af tørt affald Nomi4S

ca. 275.000 kr.

Planlægning og dokumentation (Teknologisk Institut)

ca. 460.000 kr.

Ekstra udgift for indsamling af affald

ca. 110.000 kr.

Behandling af vådt affald

ca. 300.000 kr.

Øvrige udgifter

ca. 155.000 kr.

I alt

ca. 1.300.000 kr.

 

Udgifterne finansieres over driften på serviceområde 07 renovation.

 

Se detaljeret budget i vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet gennemføres, og der indgås aftale med de foreslåede parter,

 

at projektet gennemføres i Vildbjerg som forsøgsområde.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Projektbeskrivelse forsøgsordning - vådt og tørtaffald
  • Budget for forsøgsordning