Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Orientering om naturindsatsen 2016

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om naturindsatsen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har lavet en opfølgning på målene i Herning Kommunes Naturpolitik og de indsatser, der er gjort på naturområdet i 2016. Overordnet set er der målopfyldelse på 8 ud af 10 naturpolitikmål. Målene om biodiversitet og kulturarv er ikke opnået fuldt ud. Forvaltningen anbefaler derfor, at de to områder får et særligt fokus fremadrettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2008 haft en naturpolitik, som blev revideret i 2013. Der er målopfyldelse på 8 ud af 10 naturpolitikmål. De 2 mål, som ikke er opfyldt, er

kulturarv og biodiversitet. Målet om kulturarv er delvist opnået, da der blev indgået 2 aftaler om pleje af gravhøje. Målet er 20 nye aftaler. Det er frivilligt, om man vil indgå i ordningen. Nogle lokale ildsjæle har fundet kulturhistoriske ting med metaldetektor. Det er med til at øge bevidstheden og kendskabet til kulturarven. Herning Kommune arbejder samtidig for at adgangen til den fælles kulturarv øges.

 

Målet om biodiversitet er ikke opnået. I Herning Kommune vurderes udviklingen i biodiversiteten ud fra ansvarsarternes status og deres levesteders kvalitet. Der er i 2016 ikke lavet en særskilt vurdering af hver enkelt ansvarsart, men udviklingen vurderes ikke at have ændret sig væsentligt fra den sidste vurdering. I 2014 blev det konkluderet, at 15% af arterne var i fremgang, mens 20% var i tilbagegang. 48% vurderes at have en uændret status i forhold til 2004, som var udgangspunktet for vurderingen.

 

En række projekter, udført i 2016, er dog medvirkende til, at levestederne for nogle af kommunens ansvarsarter er blevet forbedret.

 

Det er tydeligt, at det mål, der er sværest at opnå, er målet om biodiversitet. Det bør derfor fortsat være her, at indsatsen primært lægges.

 

Naturindsatsen 2016 offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan læse om de mange tiltag, som Herning Kommune har lavet på naturområdet. Rapporten udgør desuden Natur og Grønne Områders bidrag til Grønt Regnskab. Her følger et udpluk fra rapporten. Den fulde rapport kan ses via dette link til hjemmesiden: http://natur.herning.dk/klima-og-miljoe/groent-regnskab-2016

 

Børn lærer om biodiversitet

For at sætte fokus på biodiversitet i Løvbakke Dyrehave, arrangerede kommunen en bioblitz for 7. klasserne fra Herningholmskolen og Brændgårdskolen. Eleverne fik indsamlet og bestemt rigtig mange dyre- og plantearter. Ved selv at skulle finde så mange arter som muligt, fik eleverne øjnene op for mangfoldigheden i naturen. Biologen Morten DD, fra Naturhistorisk Museum i Århus, sørgede for, at dagen blev noget helt specielt.

 

Elever fra 7. klasse lærte om biodiversitet i Løvbakke Dyrehave. Foto: Ole Jørgensen

 

Hjælp til brun pletvinge - en sjælden og truet sommerfugl

Når Herning kommune arbejder for at sikre biodiversiteten, handler det om at der gøres en indsats for, at de sjældne og truede arter ikke forsvinder. Brun pletvinge er en sommerfugl, som i antal er gået voldsomt tilbage siden 1950´erne. Arten er nu helt forsvundet fra Sjælland og findes på langt færre jyske lokaliteter end tidligere.

 

Den lever i skovlysninger i egekrat, hvor der vokser kohvede. Sommerfuglen lægger sine æg på kohveden, og larverne lever af at æde planten. De voksne sommerfugle er afhængige af, at der findes lysåbne områder med blomster, som de kan suge nektar på.

 

I 2015 og 16 blev et plejeprojekt på Linnebjerg Bakke gennemført. Projektet er et samarbejde imellem Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune. Kommunegrænsen går ind igennem arealet. Plejen indebar en afhøstning og delvis skrælning af heden mod syd (se luftfoto) samt fældning af nogle af træerne i læbæltet mellem det nordlige overdrev og den sydlige hede. Ved at skabe passage to steder i læbæltet var håbet, at de sjældne sommerfugle kunne finde fra heden i syd, hvor de yngler i egekrattet og ind på overdrevet i nord, hvor der er langt flere blomster at søge føde på.

 

Th: Luftfoto fra 2016 som viser det nordlige overdrevsareal og det sydlige hedeareal, hvor der er lavet naturpleje til fordel for brun pletvinge. © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Geodatastyrelsen

 

Tv: Brun pletvinge på guldblomme. Begge arter er ansvarsarter

i Herning Kommune. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

 

I juni 2016 blev der lavet en tælling af flyvende individer af brun pletvinge. Tællingerne viste, at de fløj talrigt på både det nordlige overdrev og det sydlige hedeområde. Der blev talt 98 individer på det nordlige overdrev og 199 individer fløj rundt på heden mod syd. Det er positivt, at så mange individer har fundet vejen ind på overdrevsarealet, efter der er lavet åbning i læbæltet. Der er ikke tidligere registreret brun pletvinge på dette overdrev, så en meget lille indsats på naturplejen, har altså hjulpet den sjældne sommerfugl til at brede sig.

 

Shelterbooking

Der har været et stigende brug af kommunens sheltere i 2016. Shelterne er blevet booket i alt 1006 gange, hvilket er 22% mere end i 2015.

 

Det afspejler en landsdækkende tendens om, at flere og flere vælger at dyrke friluftslivet og overnatte under åben himmel. I Herning Kommune er det ikke en forudsætning, at man booker et shelter, for at man må benytte pladserne. Derfor må den reelle brug af pladserne forventes at være endnu højere end de registrerede bookninger.

  

Højdespringeren, shelterne ved Præstbjerg Naturcenter, taber igen terræn til de andre pladser. F.eks. er pladsen ved Svanholm Sø booket hele 27% flere gange i 2016 end i 2015. En stigning der også ses for flere af de andre pladser.

 

Figur som viser antallet af shelterbookinger fordelt på lokalitet. Data: Herning Kommune

 

I samarbejde med og efter ønske fra lokale borgergrupper kommer der stadig flere pladser til. I 2016 blev en ny plads i Skibbild-Nøvling og en eksisterende plads på Gedhusvej i Simmelkær lagt ind i bookingsystemet. I slutningen af 2016 har Ilskov Borgerforening opført 3 sheltere i tilknytning til spejdernes hus, og Sunds Borgerforening opfører 2 sheltere i Troldeskoven i Sunds i foråret 2017. Herning Kommune har støttet begge projekter, og det er borgerforeningerne, der står for pasning af pladserne. De nye sheltere vil kunne bookes fra 2017 på samme vilkår som kommunens egne pladser.

 

Borgerforeningen i Ilskov har opført en ny shelterplads i Ilskov. Foto: Lise Kjær Poulsen, Herning Kommune

 

Metaldetektorfund

I december 2016 fik nogle lokale historieinteresserede tilladelse til at søge med metaldetektor på et af kommunens arealer i Ørre. De fik naturligvis lov, da kommunen ønsker at understøtte alle former for oplevelser i det fri. Ildsjælene gjorde en række fine fund fra år ca. 600-700 og fremefter. Fundene bestod bl.a. af nogle fine fibler, som er datidens spænder til at holde tøj sammen med. Fundene vil blive afleveret til Museum Midtjylland.

 

Tv: Fragment af en trefliget fibel, det oprindelige omrids er tegnet op (ca. år 900)

Th: Skålfibel i dyrestil fra yngre germansk jernalder (ca. år 750)

 

 

 

Ønsker man at søge efter spor fra fortiden med metaldetektor på kommunens arealer, skal man rette henvendelse til kommunen forinden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

atopfølgningen på målene i Naturpolitikken tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.