Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

36. Etablering af vandråd

Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-17 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Etablering af vandråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

I december 2015 indgik et flertal i Folketinget aftale om en fødevare- og landbrugspakke (FLP). Som en del af FLP blev det vedtaget, at alle små vandløb med et opland på under 10 km2 skulle vurderes på baggrund af faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset miljømæssigt potentiale. Dette arbejde har til formål at afklare, hvilke små vandløb, der ikke bør indgå med miljømål for i vandplanerne. Til dette arbejde og vurdering af de lokale forhold skal der etableres vandråd. Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen i 2014, men ophørte. Nu kommer de i gang igen. Vandrådene skal bidrage til at sikre en lokal inddragelse og kvalificering af udpegningen for de små vandløb.

 

I løbet af 2017 skal det vurderes, hvilke små vandløb der skal udtages af vandplanerne. I dette arbejde skal kommuner og vandråd inddrages.

 

Herning Kommune har vandløb i oplandet til Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. For hvert af de tre oplande skal der nedsættes vandråd. Ringkøbing-Skjern Kommune foretager sekretariatsfunktionen for Ringkøbing Fjord, og det forventes, at Limfjordsrådet vil varetage sekretariatet for Limfjorden.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium for nyt Vandråd godkendes, og at sekretariatsfunktionen varetages af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Herning Kommune blev foreslået som sekretariats kommune for Nissum Fjord på VOS (Vand Oplands Styregruppe) mødet den 2. februar i oplandet for Nissum Fjord. På VOS mødet blev et forslag til kommissorium forelagt for sekretariatet, herunder også udgiftsfordelingen for arbejdet, hvilket blev vedtaget som forelagt. Kommissoriumet er vedhæftet som bilag.

 

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) har udarbejdet en opdatering af naturfaglige kriterier for afgræsning af vandløb. På baggrund af de opdaterede naturfaglige kriterier udarbejdes der en "vandrådspakke" til vandrådene. "Vandrådspakken" vil udgøre vejledningen til arbejdet i vandrådene. "Vandrådspakken" foreligger ikke endnu, og detaljerne i vandrådsarbejdet er derfor stadig ukendte. Men det forventes, at "vandrådspakken" udkommer i februar eller marts, og at arbejdet påbegyndes umiddelbart herefter.

 

Når miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne. Den endelige afgrænsning forventes at foreligge ultimo 2018. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at kommissorium for nyt vandråd godkendes,

 

at sekretariatsfunktionen for Nissum Fjord varetages af Herning Kommune.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kommissorium Nissum Fjord - tilrettet udgave