Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 11 vedr. Nordre Kirkegård, Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 11 vedr. Nordre Kirkegård, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes med følgende formål:

  • at hele området for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, 7400 Herning optages som separatkloakeret i spildevandsplanen
  • at der ikke længere udledes urenset overfladevand og drænvand fra området, direkte til Holing Bæk
  • at spildevandsplanen ændres, således at den passer til faktiske forhold

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

I følge Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er Nordre Kirkegård i dag spildevandsplanlagt for begravelseskapellet og kontorbygningen – men ikke for selve gravarealet. Spildevand fra bygningerne på kirkegården ledes i dag til Herning Renseanlæg via Herning Vand A/S' kloaksystem og overfladevandet fra bygningerne ledes til Holing Bæk. Drænvand samt overfladevand fra selve gravarealerne ledes direkte til Holing Bæk og selve afløbsledningens placering er tinglyst i maj 1967.

 

I 2015/2016 er der udtaget vandprøver til analyse af det udledte overfladevand/drænvand fra Nordre Kirkegård, og der blev fundet spor af e-coli bakterier samt høje værdier af okker. Selv om kirkegården har håndteret problemer med e-coli, vurderer forvaltningen, at drænvand samt overfladevand ikke længere kan udledes miljømæssigt forsvarligt direkte i Holing Bæk.

 

Baggrunden for dette tillæg er således, at Herning Kommunes spildevandsplan skal ændres, således, at der ikke længere udledes urenset overfladevand/drænvand til Holing Bæk fra Nordre Kirkegård. Ligeledes skal spildevandsplanen ændres, så uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold vedr. udløbsforhold rettes.

 

 Uddrag af luftfoto over Nordre Kirkegård med matrikel nummer 1gu Brændgårde, Herning Jorder.

 

Tillæggets indhold

Nordre Kirkegård

En forudsætning for at aflede drænvand og overfladevand til Herning Vands kloaksystem er, at det resterende område af Nordre Kirkegård optages i Herning Kommunes Spildevandsplan som separatkloakeret (opland B05-2). Afledning af overfladevand fra befæstede arealer og bygninger vil ske til Herning Vand A/S' regnvandssystem gennem et nyt separat rør til eksisterende regnvandsbassin. Afledning af drænvand fra gravarealerne vil ske til en nedsivnings-/rensningsgrøft som etableres på Nordre Kirkegårds matrikel. Mængden af drænvand forventes at kunne nedsive i grøften. Hvis der i forbindelse med sjældne, ekstreme regnhændelser, vil der ske overløb til Herning Vand A/S regnvandskloak. Overløbet til Herning Vand A/S´ kloak vurderes at være miljømæssigt forsvarligt, da det forventes, at drænvandet renses gennem grøften i sådan en grad, at det kan sidestilles med overfladevand.

  

Det private udløb fra Nordre Kirkegård nedlægges i forbindelse med dette tillæg.

 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025

I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb B02RUL1 nedlægges, når udløb A02RUL1 for klimasøen ved Lillelund Engpark etableres. Da regnvandsbassin B02 ikke er koblet sammen med klimasøen vil dette regnvandsbassin blive ved med at have et særskilt udløb, og det bliver derfor ikke nedlagt.

 

Recipient for regnvand

Optagelse af hele kirkegårds-området i spildevandsplanen betyder, at der vil blive tilledt mere overfladevand samt eventuelt lidt drænvand til eksisterende bassin B02 ved Lillelund Engpark. Bassinet er i dag så stort, at det vurderes, ikke at have nogen betydning for hverken volumen af bassinet eller for afløbsvandføringen. Bassinet udleder til Holing Bæk. Holing Bæk er ikke målsat på den aktuelle strækning og den øgede mængde af regnvand forventes ikke at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere tilstand i vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 11 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag Herning
  • Udløbsskema Herning
  • Oplandsskema Herning
  • Tillæg 11 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej i Herning