Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 10 for Sunds

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 10 for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af ønsket om at etablere en ny genbrugsplads i Sunds. Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 21.E4.2, Erhvervsområde ved Thorupvej og Smalmosevej i Sunds). I følge spildevandsplanen skal regnvand i området nedsives, men da grundvandet står højt er nedsivning ikke muligt. Derfor er det nødvendigt at ændre spildevandsplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Den nye genbrugsplads i Sunds ønskes etableret på Bødkervej 1c, matr. 1dr Thorup By, Sunds. Genbrugspladsen bliver på ca. 8000 m2 og placeres i den sydvestlige del af Bødkervej 1c. Arealet udmatrikuleres fra matr. 1dr og vil således få selvstændigt matrikelnummer.

 

Området er optaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 som opland E16.P, hvor regnvand skal nedsives. På grund af høj grundvandsstand i området er det imidlertid ikke muligt at nedsive overfladevand. Det er derfor nødvendigt at ændre spildevandsplanlægningen for området.

 

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen for den sydligste del opland E16.P således, at regnvand ikke skal nedsives. I stedet skal regnvandet ledes til regnvandskloak i Bødkervej, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3. Det er kun spildevandsplanlægningen for den sydvestlige del af Bødkervej 1c, der ændres med dette tillæg, da det kun er dette område, der aktuelt er bebyggelsesplaner for.

 

Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret (opland E02-3.P), med afledning af spildevand og regnvand fra bebyggede og befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Afledning af spildevand fra området vil ske til Sunds Renseanlæg.

 

På grund af terrænets hældning kan området ikke afvandes ved gravitation til forsyningsledninger i Bødkervej. Efter aftale med Herning Vand A/S sørger kommunen derfor for at køre jord på, så regnvand kan afledes ved gravitation, men kun i forhold til netop det areal genbrugspladsen etableres på. For øvrige dele af Bødkervej 1c, matr. 1dr, Thorup By, Sunds er der for nuværende ikke umiddelbart mulighed for afvanding ved gravitation.

 

Herning Vand har vurderet, at der er begrænset kapacitet i den eksisterende regnvandskloak i Bødkervej og Navervej til at modtage ekstra regnvand fra det nye opland. Herning Vand har derfor behov for at etablere forsinkelse af vandet fra oplandet og er ved at undersøge, hvordan dette kan gøres. Herning Vand forventer at etablere ledninger med en større dimension og med vandbremse i en del af Bødkervej, men det kan også komme på tale, at Herning Vand lægger forsinkelsen inde på genbrugspladsens areal som rørbassin.

 

Regnvand udledes til Kærgård Bæk. Miljømål for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er tilsvarende ”god økologisk tilstand”.

 

Der er ikke noget regnvandsbassin ved udløbet til bækken. Der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men der er planlagt etablering af sand- og oliefang på udløbet. Afløbsvandføringen til bækken forventes ikke øget, da der etableres forsinkelse i en del af Bødkervej. Samlet set forventes etablering af det nye erhvervsområde derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af Kærgård Bæk. Derfor accepteres den ekstra tilledning af vand til regnvandssystemet.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 10 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Kortbilag Sunds
  • Bilag 2. Udloebsskema Sunds
  • Bilag 3. Oplandsskema Sunds
  • Bilag 4. Tillaeg 10 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - genbrugsplads i Sunds