Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Tillæg 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes med følgende formål:  

 • At ændre kommunens spildevandsplan således, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej (nordøstlig del af lokalplanområdet) nedsives i lokalområdet, således at ejendommene i dette område udelukkende tilsluttes Herning Vand A/S´ kloak for spildevand.
 • At optage det fælles private nedsivningsanlæg (spildevandsanlæg) for Engholm Søvej i kommunens spildevandsplan.
 • At tilrette mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold omkring kloakering af allerede etablerede dele af Engholm Søpark.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 gælder for boligområdet Engholm Søpark NØ i Herning og udarbejdes i forbindelse med byggemodning af den NØ-lige del af Engholm Søpark. Placering af Engholm Søpark fremgår af nedenstående oversigtskort i fig. 1.

 

 

Figur. 1. Oversigtskort for hele Engholm Søpark i Herning, uddrag af lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark.

 

Tillæggets indhold

Med dette tillæg ændres Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 således, at en del af Engholm Søvej (opland B21-2.P i bilag 1) skal håndtere overfladevand fra tage og befæstede arealer lokalt ved nedsivning. Ændringen foretages efter ønsker fra byggemodner Engholm Søpark A/S, og betyder at opland B21-2.P udlægges med kloakeringsformen ”separatkloak med nedsivning af tag- og vejvand”. I den gældende spildevandsplan er opland B21-2.P udlagt til separatkloak, hvor både regnvand og spildevand afledes til Herning Vand A/S´ kloaksystem.

 

Opland B21-2.P skal med dette tillæg udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, fortove, stier osv.).

 

Er nedsivning af overfladevand mulig

Forvaltningen har foretaget en vurdering af mulighederne for at nedsive i området. Terrænet hæves. Ud fra oplysninger om grundvandssårbarhed, jordbundsforhold, grundvandsstand osv., herunder undersøgelser af grundvandsstanden i området, er der foretaget en vurdering af, om det er forsvarligt at ændre spildevandsplanen til nedsivning af overfladevand i oplandet. Resultatet af undersøgelserne viser, at jordbundsforholdene forventes egnede til nedsivning, der tages hensyn til sårbare grundvandsforhold ved nedsivning gennem beplantet lag og grundvandsstanden ligger tilstrækkelig lavt til at vandet kan forventes nedsivet, når terrænet hæves op til 2 m, som lokalplanen giver mulighed for. Den nedsivningstilladelse Herning Kommune agter at meddele for oplandet, vil stille krav om afstand fra højeste grundvandsstand til nederste del af nedsivningsanlæggene på mindst 1½ m. I det fremsendte projekt fra Engholm Søpark A/S vurderes, at dette er muligt.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for opland B21-2.P dimensioneres således, at det kan modtage overfladevand fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for overløb til engen øst for Engholm Søvej ved sjældnere regnhændelser, f.eks. ved ekstremregn. Derfor vurderes, at overløb af overfladevand ikke vil være til gene for byggerier i området.

 

På baggrund af ovenstående betragtninger vurderes det muligt at ændre spildevandsplanen således, at overfladevand nedsives lokalt i opland B21-2.P.


Etablering af fælles spildevandsanlæg

Engholm Søpark A/S ønsker selv at håndtere overfladevandet fra opland B21-2.P og herved ikke være tilsluttet Herning Vand A/S kloak for regnvand. Derfor skal nedsivningsanlægget optages i spildevandsplanen, som ”Privat fælles spildevandsanlæg”, idet områdets ejendomsejere selv skal etablere, drive og vedligeholde overfladevandet via et spildevandslav.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra opland B21-2.P er: 

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og at vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at spildevandslavets vedtægter efterfølgende tinglyses på ejendommene.
 • at Herning Kommune afgrænser opland B21-2.P, der afleder regnvand til det fælles nedsivningsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1.

 

Med dette tillæg optages spildevandopland B21-2.P som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Herning i tillæg 8, bilag 1 - 3. Dagsordenens bilag 5, selve tillægget, indeholder som bilag, Engholm Søpark A/S forslag til vedtægter for spildevandslavet.

 

Tilretning af mindre uoverensstemmelser mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold

Idet der enkelte steder i Engholm Søpark er uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold, benyttes dette tillæg endvidere til at rette disse uoverensstemmelser. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at tillæg 8 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Engholm Soepark
 • Bilag 2. Udloebsskema for Engholm Soepark
 • Bilag 3. Oplandsskema for Engholm Seopark
 • Bilag 4. Forslag til vedtægter for Spildevandslav Engholm Søpark
 • Bilag 5. Tillæg 8 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Engholm Søpark i Herning