Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Anlægsregnskab for bynære grønne områder og parker 2016

Sagsnr.: 04.01.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Anlægsregnskab for bynære grønne områder og parker 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojekt i bynære grønne områder og parker 2016. Anlægsprojektet er udført i 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilgede den 1. marts 2016, pkt. 49, 167.000 kr. til Serviceområde 04 Grønne områder, til bynære grønne områder og parker i 2016. På Byrådets møde den 21. juni 2016, pkt. 173, er bevillingen nedskrevet med 30.000 kr., som er overført til anlægsprojekt for Tranholm Bæk, stednr. 071086 på samme serviceområde. Den samlede anlægsbevilling udgør således 137.000 kr.

 

Anlægsprojektet omfatter bidrag til Skulpturparken i Birk til etablering af drænarbejder og nye hække, der bidrager til færdiggørelsen af renoveringsarbejde af Skulpturparken.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

020097

Bynære grønne områder og parker i 2016

137.000

117.000

20.000

 

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet kunne udføres billigere end forventet.

 

Da bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.