Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Kølkærvej 17, Hauge - dispensationsansøgning til placering af gylletank

Sagsnr.: 09.17.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Kølkærvej 17, Hauge - dispensationsansøgning til placering af gylletank

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til placering af en ny gyllebeholder 32 meter fra et vandløb (Hammerum Å).

 

Forvaltningen vurderer, at der findes alternative placeringsmuligheder for gyllebeholderen, hvorfor en dispensation fra afstandskravet til vandløb ikke er nødvendig. Derfor anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag til den ansøgte placering, og at der samtidig meddeles tilladelse til en alternativ placering, hvor gyllebeholderen ligger mere end 100 meter fra vandløb.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har den 12. januar 2017 modtaget en ansøgning om dispensation for placering af gyllebeholder inden for 100 meter fra et vandløb på ejendommen Kølkærvej 17, Hauge.

 

Husdyrloven giver mulighed for at dispensere fra forbuddet mod at etablere en gyllebeholder inden for 100 meter til åbne vandløb. Dispensationsmuligheden er dog betinget af, at afstandskravet ikke kan overholdes på anden måde. Natur- og Miljøklagenævnet har fastlagt en praksis på området, der siger "at et ønske om potentielt og ikke-konkretiseret at kunne udvide og fremtidssikre bedriften, ikke er et hensyn, der kan føre til en fravigelse af udgangspunktet" (NMK-132-00374, marts 2013).

 

Herunder ses placeringen af eksisterende gyllebeholdere, og hvordan forvaltningen foreslår den nye gyllebeholder placeret i forhold til vandløbet.

 

 

Figur 1

 

Dispensationsansøgningen:

Landmanden argumenterer for, at gyllebeholderen ikke kan ligge andre steder, da det vil afspærre fremtidige ikke-planlagte udvidelsesmuligheder. Derudover ligger der i forvejen 2 gylletanke under 100 meter fra vandløbet. Disse er opført inden afstandskravet til åbne vandløb var gældende. Der er etableret en jordvold mellem gyllebeholderne og Hammerum Å (hele dispensationsansøgningen er vedhæftet som bilag). Derudover gøres gældende at:

 

  • Den nye beholder placeres i forbindelse med 2 eksisterende gyllebeholdere, der begge er opført inden for en afstand af 53 og 77 meter af Hammerum Å.
  • Æstetik
  • Placering er risikofri, da der allerede er etableret en vold mellem gyllebeholdere og Hammerum Å.  

 

Herunder ses ansøgt placering af ny gyllebeholder og placering af byggefelter til fremtidige staldanlæg. Der er endnu ikke konkrete planer om etablering af bygninger i byggefelterne.

 Figur 2

 

Forvaltningen vurderer, at der miljømæssigt vil kunne argumenteres for, at den ansøgte placering ikke vil udgøre større risiko for vandløbet, end de nuværende gyllebeholdere. Hvis den ansøgte placering var det eneste mulige alternativ ville en eventuel dispensation kunne underbygges med vilkår om forstærkning af volden, sløjfning af dræn, 5 års beholderkontrol mv.

 

Det vurderes dog, at gyllebeholderen kan placeres, så afstandskravet på 100 meter til vandløb overholdes (se figur 1), dermed er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at dispensere fra afstandskravet. Af husdyrlovens § 9 stk. 3 fremgår, at dispensation kun er mulig i de tilfælde, hvor afstandskravene jf. husdyrlovens § 8 ikke kan overholdes på anden måde. Endvidere er det klar praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet, at ikke-konkrete byggerier ikke kan indgå i vurderingen af mulige placeringer.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der meddeles afslag til det ansøgte, fordi gyllebeholderen uden dispensation kan placeres i en afstand af 100 meter fra vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles afslag til den ansøgte dispensation.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

  • Dispensationsansøgning gylletank 12-1-2017