Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

32. Nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å

Sagsnr.: 06.02.03-P20-1-12 Sagsbehandler: Winnie Post  

Nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Ole Damgaard, Erik Skibsted

Sagsresume

Projektskitse for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å har været udsendt i høring i 4 uger.

Forvaltningen har modtaget indsigelser indenfor høringsfristen.

 

Indsigelserne drejer sig om afledning af vand fra Karstoft Plantage og bekymring for øget vandføring under privat bro ved Blåhøjvej, med eventuelle materielle skader til følge.

 

Karstoft Plantage vil fortsat kunne udlede drænvand til den nuværende kanal, der forbliver åben.


Broen over Blåhøjvej vil ikke belastes med store mængder yderligere vand eftersom fødekanalen allerede på nuværende tidspunkt leder vand tilbage til Karstoft Å på to lokaliteter opstrøms broen.


Forvaltningens samlede vurdering er derfor, at nedlæggelse af Karstoft Fiskeri får uvæsentlig betydning i forhold til indsigelsernes bemærkninger.  

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Under høringsperioden for reguleringsprojekt ved Karstoft Fiskeri i Karstoft Å (bilag 1) har forvaltningen modtaget indsigelse fra to lodsejere (bilag 2). Indsigelserne er indgivet via advokat, som modtog uddybende svar på indsigelserne (bilag 3).

 

Karstoft Plantage

Lodsejer Niels Arkil stiller spørgsmålstegn ved om dræning af Karstoft Plantage bliver påvirket efter en lukning af fødekanal/vandindtag til Karstoft Fiskeri.
 
Forvaltningens bemærkninger
I forhold til drænforhold for arealer ved Karstoft Plantage, vil nærværende projekt ikke påvirke afvandingen fra skovområdet. Den eksisterende fødekanal bliver ikke tildækket i sin fulde længde, blot de øverste ca. 50 meter ved stemmeværket tildækkes. Resten af det eksisterende forløb forbliver åbent, og der etableres, som beskrevet i skitseprojektet, et rørudløb fra kanalen og til Karstoft Å. Herved vil eksisterende drænafløb til kanalen fra de nærliggende plantagearealer stadig kunne aflede vand.  

 

 

 

Blåhøjvej 73

Niels Erik Topbjerg påpeger, at der ved ændring af indtag til Karstoft Fiskeri vil ske en væsentlig stigning i vandstanden under privat bro ved Blåhøjvej, på en måde der vil være ødelæggende for broen.

Indsiger stiller som vilkår, at Herning Kommune skal finansiere en ny bro i forbindelse med nærværende projekt.

 

Forvaltningens bemærkninger

Skitseprojekt for nedlæggelse af stemmeværker og fødekanal ved Karstoft Fiskeri er udarbejdet, fordi ejerne af Karstoft Fiskeri ønsker at nedlægge dambrugsdriften på ejendommen.

 

I henhold til dambrugsbekendtgørelsens kap. 3 § 7 skal " vand, som ikke benyttes, afgives gennem hovedstemmeværket", hvilket i praksis vil sige til vandløbet. Ved opkøb af Karstoft Fiskeri og nedlæggelse af dambrugsdriften på ejendommen skal den fulde vandføring derfor ledes tilbage til hovedløbet i Karstoft Å.

 

I 2006 fik dambruget fornyet sin vandindvindingstilladelse og dermed reduceret sit vandindtag væsentligt. I 2007 blev dambruget ramt af virus og vandet blev dermed ført uden om dambruget. Disse to forhold har ikke haft nogen væsentlig indflydelse på broens tilstand.   

I [image]

Billede af privat bro, der ønskes erstattet i forbindelse med nedlæggelse af Karstoft Fiskeri (af 18. januar 2012).

 

Etablering af ny bro til ejendommen Blåhøjvej 73 er derfor ikke inkluderet i finansieringen af dette projekt, derimod er en ny bro til ejendommen Blåhøjvej 73 indbefattet i vådområdeprojektet ved Karstoft Å.


Realisering af projektet med nedlæggelse af Karstoft Fiskeri
Indsigelserne giver ikke anledning til en ændring af projektet med nedlæggelsen af dambruget. Fjernelse af stemmeværkerne vil afvente en eventuel afgørelse, såfremt denne skulle blive påklaget. Dambruget vil dog under alle omstændigheder lukke for produktionen, og med henvisning til dambrugsbekendtgørelsen lukke vandet uden om dambruget.

 

Herning Kommune har aftalt et borgermøde med Karstoft Borgerforening

i februar måned 2012, hvor hele vådområde projektet ved Karstoft Å vil blive fremlagt for alle borgere i Karstoft by. Nærværende projekt er en forudsætning for gennemførelse af vådområdet.

 

Samlet vurdering

Karstoft Plantage vil fortsat kunne udlede drænvand til den nuværende kanal, der forbliver åben.

Broen over Blåhøjvej vil ikke blive belastet med store mængder yderligere vand eftersom fødekanalen allerede på nuværende tidspunkt leder vand tilbage til Karstoft Å på to lokaliteter opstrøms broen.

 

Forvaltningens samlede vurdering er derfor, at nedlæggelse af Karstoft Fiskeri får uvæsentlig betydning i forhold til indsigelsernes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet vedtages uden ændringer.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at forvaltningen løbende vil følge vandstanden i åen.

Bilag

  • Indsigelser
  • Skitseprojekt Karstoft Å 11-11-2011
  • Svar på indsigelser til projekt ved Karstoft Fiskeri