Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

31. Udarbejdelse af kommunale handleplaner i forbindelse med Vand- og Natura 2000 planerne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Udarbejdelse af kommunale handleplaner i forbindelse med Vand- og Natura 2000 planerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave, Erik Skibsted

Sagsresume

De 23 vandplaner og 246 Natura 2000-planer i Danmark blev offentliggjort i december 2011. Kommunerne har herefter et halvt år til at lave forslag til handleplaner, som skal være endelig vedtaget i december 2012.

 

Forvaltningen anbefaler, at prioriteringskriterierne godkendes.

Sagsfremstilling

Handleplan (vandplaner)

 

Kommunen skal nu udarbejde et forslag til en handleplan for, at nå målene i vandplanerne 6 måneder efter, at de endelige vandplaner er offentliggjort (senest den 22. juni 2012). Forslaget til handleplan skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Kommunen skal vedtage sin handleplan 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort (senest den 22. december). Herefter skal kommunen sætte handling bag planen i de følgende 3 år.

 

Vandplanerne udpeger hvilken indsats vi skal lave, og hvor den skal laves (se bilag). I vandløbene er der følgende virkemidler: Ændret vandløbsvedligeholdelse, frilægning af vandløb, fjernelse af spærringer og restaurering. I søer er der følgende virkemidler: Fosforfældning og biomanipulation. På spildevands-området er der følgende virkemidler: Ændring af renseanlæg, ændring af regnvandsbetingede udløb fra fælles kloak, spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme og forbedringer af rensning på dambrug. Omkring grundvand er der følgende virkemidler: Reduktion/flytning af kildepladser og kompensationsudpumpning til vandløb. Vi skal desuden fortsætte arbejdet med etablering af vådområder via Vandoplandsstyregrupperne. Hertil kommer en række generelle virkemidler, som f.eks. etablering af 10 m randzoner og ændrede regler omkring efterafgrøder.


Forvaltningen forslår at bruge følgende prioriteringskriterier ved planlægning af indsatsen:

 • Den gode dialog - fremkommelighed – ønsker fra lodsejere og de grønne organisationer

 • Tæthed på opfyldelse af miljømålsætning

 • Spildevandsbelastede vandløb

 • Samling af indsater i deloplande (f.eks. i regulativenheder)

 • Synergi til Natura 2000-planer

 • Samarbejde med andre kommuner

 • Rekreative hensyn og sundhedsfremme

 • Klimahensyn

 •  

Der er en lang række forhold omkring administrationsmodel og økonomi, der endnu er uafklarede, og det er uvist, hvornår dette sker. I denne forbindelse udtaler KL, at der er manglende ”overensstemmelse mellem mål, virkemidler og finansiering”.

 

På mødet vil der dog blive givet et bud på, hvordan processen kan komme til at foregå.

Handleplaner (naturplaner)  

Kommunen skal nu være med til at udarbejde 7 handleplaner for, hvordan vi vil nå målene i Natura 2000-planen. Da flere af planerne vedrører flere kommuner, er den kommune, der har det største kortlagte areal i planen valgt som tovholder. Det er Naturstyrelsen, som udarbejder input for de fredskovpligtige skovbevoksede arealer samt de statsejede arealer. Forslag til handleplaner skal i offentlig høring i mindst 8 uger 6 måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse (senest den 8. juni 2012). Handleplanerne skal vedtages 1 år efter, at Natura 2000 planerne er offentliggjort (senest den 8. december 2012). Herefter skal vi sætte handling bag planerne i de følgende mange år.

 

Der er ikke, som for vandplanerne, sat en tidsfrist for målopfyldelsen.

 

Der er følgende forventede metoder og forvaltningstiltag til at nå målene:
Lysåbne naturtyper: Rydning af uønsket opvækst, forbedring af hydrologi, græsning eller høslæt og afskrælning eller afbrænding.
Skovnaturtyper: Skovnaturtypebevarende drift og pleje og urørt skov
Arter: Restaurering og nygravning af vandhuller
Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinjer:

 1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter

 2. Sikring af de små naturarealer

 3. Sikring af naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttede

 4. Indsats for truede naturtyper og arter

 
De fire sigtelinjer lægger niveauet for den indsats, som skal gennemføres, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.
Vand- og Natura 2000 planerne rummer en lang række retningslinjer, som skal skrives ind i den kommende kommuneplan, og erstatte de tidligere retningslinjer fra Regionplanen på området.
Forvaltningen udarbejder forslagene til handleplaner parallelt og fremlægger dem til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. april.

 

Der er planlagt orienteringsmøde for Det Grønne Råd og Landbrugsrådet den 1. marts.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at prioriteringskriterierne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der afholdes orienterende borgermøder i høringsperioden.

 

Bilag

 • VandogNatura2000planer