Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Orientering: Naturindsatsen i Herning Kommune 2011

Sagsnr.: 01.05.12-P22-1-12 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Naturindsatsen i Herning Kommune 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted  

 

Sagsfremstilling

I 2011 er der gennemført en lang række driftsopgaver samt naturgenopretnings- og naturplejeprojekter af både våd og tør natur. Desuden er der lavet forbedringer for friluftslivet flere steder. Alle de gennemførte aktiviteter bidrager til opfyldelse af målene i Herning Kommunes naturpolitik.

 

I redegørelsen for naturindsatsen i 2011, er de gennemførte projekter, plejetiltag, forbedringsprojekter m.m., adskilt i afsnit 1-10, som hver for sig relaterer sig til de 10 mål og indsatsområder i naturpolitikken. Forvaltningen vil løbende anvende indholdet i vedlagte bilag i pressemeddelelser og på kommunens hjemmeside, så borgerne gøres opmærksom på de mange opgaver, der hvert år løses af Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. 

Kort resumé af bilaget i form af de 10 udviklingsmål og de opnåede resultater:

1. Sammenhængende natur
Udviklingsmål:
Den grønne struktur indarbejdes i kommuneplanen. Hvert år skabes 1-2 sammenhænge, så den grønne struktur er en realitet i 2025. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

2. Ansvarsarter

Udviklingsmål: 2-3 indsatsarter udvælges om året. Arterne beskyttes gennem generelle tiltag eller projekter på konkrete lokaliteter. 2 ud af 3 udvalgte arter skal sikres fremgang indenfor de første 4 år. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålene for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

3.Vandløb og Søer

Udviklingsmål: De fysiske forhold i vandløb og søer forbedres på ca. 1 km af de mest trængende vandløb, og der oprenses eller nyanlægges min. 1 sø hvert år.

 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

4. Ådale, enge og moser

Udviklingsmål: Rydning af enge- og mosearealer i ådale for at fastholde det lange kig og genskabelse af levesteder for den tilknyttede særlige flora og fauna. 5-10 ha enge- og mosearealer ryddes om året og ekstensiv græsning etableres. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Målet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

5. Skove

Udviklingsmål: I plantagerne konverteres 100 ha pr. år til hede, løvskov, naturnær skovdrift eller anden natur. Skovarealet øges fra 17 % til 25 % over en skovgeneration (80 år).

 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet gælder dels på kommunens egne arealer og dels for privatejede skovarealer (bl.a. skovrejsningsindsatsen). Det kan derfor være vanskeligt at dokumentere, hvorvidt målene er opfyldt. Med certificeringsprocessen, og de driftsmæssige følger det har, er Herning Kommune godt på vej til at opfylde udviklingsmålet for egne arealer.

 

6. Heder og overdrev

Udviklingsmål: Større heder sikres på lang sigt ved at forbedre tilstanden på 50 ha hede om året. Der sikres gunstig bevaringstilstand uden tilgroning, død lyng m.v.

 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

7. Agerlandet

Udviklingsmål: Kommune og landbrug laver i samarbejde naturplejeprojekter med dyrehold hvert år. Der udpeges områder, hvor lodsejere og kommune vil pleje eller genoprette naturen. Lodsejere informeres om naturpolitikken og ønsket om frivilligt samarbejde. Brug af pesticider nedbringes, og de sprøjtefri zoner øges. Der udpeges landbrugsudviklingsområder. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes af ressourcemæssige årsager ikke opfyldt i 2011.

 

8. Bynær natur

Udviklingsmål: Der udarbejdes ”et grønt strukturkatalog” baseret på den nye kommuneplan, som sikrer en sammenhængende grøn struktur for de større byer. Inden 3 år udpeges naturelementer eller sammenhængende områder med særlig status, som udgår af den regelmæssige pleje af bynære arealer.  

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

9. Friluftsliv og kulturmiljøer

Udviklingsmål: Borgerne skal ud i naturen og lære kulturen og landskabets fortællinger at kende. Der skabes 2 nye rekreative sammenhænge eller støttepunkter om året i de kommende 4 år med tilhørende information på hjemmesiden og på stedet. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011. Antallet af plejede gravhøje er dog under gennemsnittet pga. modvilje hos lodsejere og dårlige vejrforhold i det tidlige forår.

 

10. Nationalpark Skjern Å

Udviklingsmål: Arbejdet med realisering af naturpolitikken koordineres med Nationalpark Skjern Å. 

Opfyldelse af udviklingsmål: Udviklingsmålet for indsatsområdet vurderes opfyldt i 2011.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • TM Naturindsatsen i Herning Kommune 2011