Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Orientering: Parkindsatsen 2011 og prioritering for 2012

Sagsnr.: 04.01.00-G00-6-07 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Orientering: Parkindsatsen 2011 og prioritering for 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted 

Sagsfremstilling

Forvaltingen orienterer om indsatsen for at realisere målene i Herning Kommunes parkpolitik i 2011.  


I 2010 vedtog Byrådet Herning Kommunes parkpolitik og en handlingsplan for 2010-2012. Forvaltningen har som opfølgning udarbejdet en status over den indsats, der er udført i 2011 for at realisere målene, samt en prioritering af indsatsen for 2012 (se vedlagte bilag). Det bemærkes, at mængden af gennemførte projekter i 2011 afspejler, at der blev overført ubrugte midler fra 2010-budgettet til 2011.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 
Ud fra de 10 målsætninger i parkpolitikken skal de væsentligste opgaver i 2011 nævnes:


For nærmere beskrivelse se bilag.
 
1. Udvikling af grønne områder
De grønne områder er byernes lunger. Det er vigtigt at fastholde og udvikle dem for at bevare et varieret miljø i byerne. Velholdte grønne områder og grønne elementer i byen giver en oplevelse af kvalitet og overskud. De bidrager til, at byen opleves positivt af både borgere og besøgende.


I 2011 er der bl.a. gennemført en rydning af underplantning og renovering af springvandet i Vestre Anlæg, ligesom der er sket en renovering og udvikling af andre grønne anlæg i kommunen, f.eks. Aulum Anlæg. Ved Tjørring ny skole er der anlagt et nyt idrætsanlæg.

 

Opgaver i 2012:

 • Vestre Anlæg – udviklingsplan for rosenhaven

 • Helhedsplan for Lysgaard Sø, Vildbjerg

 • Fuglsang Sø – dispositionsplan med vægt på beplantning

 • Udviklingsplan for Jens Jensens Anlæg, Haderup

 • Vi vil i udviklingsplanerne arbejde for at omlægge driften, hvor det er relevant, for at frigøre midler til at sikre kvaliteten af plejeniveauet i andre grønne områder


2. Bevaring af grønne områder
Forvaltningen yder faglig rådgivning ved udarbejdelse af bl.a. lokalplaner, kommuneplantillæg og byggemodningsprojekter med formålet at bevare eller skabe nye grønne områder. Blandt konkrete projekter findes det nye regionshospital i Gødstrup og kommende motorvejsstrækning Herning-Holstebro. Derudover er der i 2011 udarbejdet en grøn strukturplan, som skal indarbejdes i kommuneplanen.

 

Opgaver i 2012:

 • Indarbejdelse af parkpolitik og grøn struktur i Kommuneplan 2013

 • Udpegning af særligt bevaringsværdige grønne anlæg til Kommuneplan 2013 med henblik på sikring af disse

 
3. Træer i byerne
Der er gennemført en række projekter til forskønnelse af Herning midtby og til sikring af træerne i Østergade, beplantning i Fonnesbechsgade, Den Glemte Gade m.fl.


Opgaver i 2012

 • Udarbejdelse af vejledning for etablering af træer i byerne

 • Renovering/etablering af mindst én ny vejplantning

 • Udpegning af bevaringsværdige træer i Herning by til Træregistranten


4. Kort afstand til grønne områder
Afstanden til grønne områder, herunder legepladser, er afgørende for hvor meget og ofte de bruges. Forvaltningen arbejder for, at målet i parkpolitikken realiseres, så der ikke er over 300 m. til et grønt område. I forlængelse heraf er der ved Thrigesvej etableret et nyt lege- og opholdsareal.
 

Opgaver i 2012

 • Parkteamet arbejder tæt sammen med Byggemodning om udvikling hhv. sikring af grønt område i nær tilknytning til nye boligområder

 • Registrering af alle små grønne områder og kortlægning af afstand til boligområder

 

5. Stier i de grønne områder
Tilgængeligheden til de grønne områder er vigtig for brugen af dem. Det er målet at have stier af god kvalitet både belægningsmæssigt og i forhold til oplevelsen, når man færdes på dem. I forlængelse heraf er beplantningen langs Glentestien renoveret og fornyet, mens stierne ved Vildbjerg Søpark er renoveret. 

 

Opgaver i 2012

 • Opgradering af mindst ét nyt grønt stiforløb i bynært område


6. Grønne indfaldsveje
Byen præsenterer sig smukt, når indfaldsvejene begrønnes med en markant beplantning. I anledning af Giro d’Italia er der langs byens større indfaldsveje etableret løgplantninger, som byen vil få glæde af mange år frem, og som også vil være synlig ved købstadsjubilæet i 2013.

 

Opgaver i 2012

 • Udviklingsplan til forskønnelse af Dronningens Boulevard

 

7. En stærk grøn profil
Herning er landskendt for en stærk grøn profil med parker og grønne byrum af høj arkitektonisk kvalitet. Dette positive kendetegn skal fastholdes. I 2011 er nogle af de sekskantede temahaver i Mindeparken renoveret og fornyet, og der er udarbejdet en folder til formidling af haven.

 

Opgaver i 2012

 • Sikring af høj arkitektonisk kvalitet i planen for Vestre Anlæg

     Formidling og markedsføring af De Geometriske Haver – aktivere området for                 borgerne via kulturelle arrangementer

 • Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse


8. Sikre en mangfoldighed af oplevelser
For at udvide brugsværdien af området ved Fuglsang Sø er der foretaget en opgradering med anlæg af badebro, fitnessfaciliteter og ved genopførelse af en toiletbygning, som blev bortsprængt for nogle år siden.


Opgaver i 2012

 • Generelt arbejde for differentiering af byens grønne områder

 • I forbindelse med projekt Brug Byen vil vi arbejde for en differentieret brug af parker og bynære grønne områder

 • Bevarings- og vedligeholdelsesplan for kommunens legepladser


9. Klimaet og de bynære grønne områder
En klimatilpasningsplan er under udarbejdelse. På det konkrete niveau er der anlagt flere regnvandsbassiner, hvor anlæggene, udover at fungere som regnvandsopsamling, også har en rekreativ værdi.
 

Opgaver i 2012

 • Klimatilpasningsplan

 • Bidrag til konstruktive løsninger af kommende vandproblematikker. I løsningerne vil vi arbejde for, at løsningerne tilføres rekreativ værdi

 • Vi forventer at bidrage til rejsning af min. 1 ha. bynær skov

 • Begrønning af byens rum


10. Borgersamarbejde
Der er gennemført en række projekter i løbet af 2011, som er baseret på borgersamarbejde. Udover fordelen ved at være flere om at bære udgifterne til nyanlæg bidrager projektformen til et bedre ejerskab. Projekterne har i 2011 overvejende handlet om etablering/renovering af legepladser.

 

Opgaver i 2012

 • Via borgersamarbejdspuljen inddrager vi borgerne i samarbejde om min. 3 projekter i løbet af 2012.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Parkindsatsen 2011 og prioritering 2012