Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

26. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelsen af Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup.
 
Anlægsprojektets årlige afledte driftsudgift fra 2015 og fremefter er beregnet til 670.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forlængelsen, at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb samt at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 justeres i driftsrammen, således at budget for vejvedligeholdelse udvides fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe vejadgang direkte fra Herning og frem til det nye regionshospital i Gødstrup anlægges en forlængelse af Vesterholmvej med mulighed for tilslutning til en ny vestlig omfartsvej omkring Herning.
 
På investeringsoversigten for budget 2012, 2013 og 2014 er der på serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 afsat henholdsvis 19 mio. kr., 22 mio. kr. og 39 mio. kr.
 
Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til følgende arbejder i 2012:

  • Ekspropriering af jord

  • Arkæologiske undersøgelser

  • Projektering af vej og bygværker

  • Opstart på bygværker/broer

 

Vejanlæggets afledte driftsudgift er beregnet til 670.000 kr. årligt.
Finansieringen af de kommende afledte driftsudgifter kan enten findes indenfor den eksisterende budgetramme eller via en omprioritering af budgetrammerne i forbindelse med budget 2015.
 
Såfremt den afledte driftsudgift skal findes indenfor den eksisterende budgetramme får det konsekvenser for vedligeholdelsesniveauet på kommunens øvrige veje.
 
Det vil konkret betyde, at flere af kommunens mindre veje vil blive vedligeholdt endnu mindre.
 
Forvaltningen anbefaler, at den kommende afledte driftsudgift i forbindelse med forlængelse af Vesterholmsvej indgår i budgetforhandlingerne for 2015. Der skal laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 670.000 kr. fra 2015 og frem.

Økonomi

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til følgende arbejder i 2012:
 

  • Ekspropriering af jord

  • Arkæologiske undersøgelser

  • Projektering af vej og bygværker

  • Opstart på bygværker/broer

 
Vejanlæggets afledte driftsudgift er beregnet til 670.000 kr. og udgiften søges indarbejdet i vejdriftsbudgettet fra og med 2015.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 19.000.000 kr. i 2012 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 – Vesterholmvejs forlængelse, 

 

at udgiften på 19.000.000 kr. finansieres af det under samme serviceområde og sted nr. i 2012 til formålet afsatte rådighedsbeløb,

 

at den afledte driftudgift på 670.000 kr. indarbejdes i vejdriftsbudgettet fra og med 2015,

 

at der i forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 laves en justering af driftsrammen, således budgettet for vejvedligeholdelse udvides med 670.000 kr. fra 2015 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.