Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Høring om tilslutning til Rejsekortet

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Høring om tilslutning til Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Brokær, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Det elektroniske rejsekort er ved at blive indført i tog, metro og busser i Danmark. Rejsekortet er allerede indført i i busser på Sjælland og i Nordjylland, og fra starten af 2012 vil det blive indført landsdækkende i alle tog i Danmark.

 

Midttrafik har tidligere haft beslutning om tilslutning sendt i høring, hvor Herning Kommune principielt mente at kunne tilslutte sig beslutningen om Rejsekortet.

 

Midttrafik valgte dog at udsætte tilslutningen i 2009 indtil rejsekortet havde vist sig at virke i større skala, og indtil økonomien var belyst tilfredsstillende. Det vurderer Midttrafik nu er opfyldt, og sender derfor beslutning om indførelse af rejsekort i Midtjylland i høring blandt kommuner og regionen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles fuld tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009, og at Midttrafik anmodes om at finde en mere fair fordelingsløsning på driftsomkostninger i lighed med Sydtrafiks løsning, samt at Midttrafik arbejder for at kunne indføre en kommende "bus light" udgave i busser med lavt passagertal.

 

Det anbefales endvidere, at Midttrafik udfordrer Rejsekortselskabet på økonomien og forhandler en reduceret udgift for kommuner ved tilslutning til rejsekortet.

Sagsfremstilling

Historik

 

I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet for at udvikle og stå for driften af et dansk rejsekortsystem, og i 2005 blev der indgået kontrakt med en leverandør af rejsekortsystemet.

 

Beslutning om Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet har tidligere været sendt i høring. Senest i 2009, hvor sagen blev behandlet i Byrådet 31. marts 2009, pkt. 74.

 

Høringssvaret fra Herning Kommune til Midttrafik blev godkendt med disse anbefalinger:

- at meddele fuld tilslutning til rejsekortprojektet med henvisning til de mange fordele,       samt at det er vanskeligt at se, hvilke andre alternativer Midttrafik har,

- at anbefale delvis lånefinansiering af de samlede udgifter til rejsekortet.

 

For Herning Kommune var udgiften til rejsekortet i 2009 ved delvis lånefinansiering ca. 450.000 kr. årligt (2008 priser).

 

På baggrund af høringssvarene i 2009 besluttede bestyrelsen for Midttrafik at vente med at tage stilling, indtil rejsekortet har vist sig at virke i større skala, til økonomien er belyst tilfredsstillende, og til der er opnået en bred opbakning fra kommunerne og regionen i Midtjylland.

 

Det er målet, at der skal indføres rejsekort i alle landets busser og tog. De eneste områder, der mangler at træffe beslutning for busserne, er Midtjylland, Fyn og Bornholm.

 

Rejsekortet er ved at blive udrullet på Sjælland og i Nordjylland i både busser og tog. Med 75.000 solgte rejsekort og med 1,6 mio. gennemførte rejser, er det vurderingen, at rejsekortet virker i større skala.

 

I starten af 2012 er det planen at åbne for brug af rejsekort fra alle DSB/Arriva stationer i landet (også i Midtjylland), og ved udgangen af 2012 skal det være fuldt udrullet i de tilsluttede områder, dog i prøvedrift i busserne i Sydjylland.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilslutning

Siden 2009 er rejsekortet blevet dyrere, dels på grund af en ikke opnået rabat på godt 20 mio. kr. ved at tilslutte sig rejsekortet i 2009, og dels på grund af flere udviklingsomkostninger, der er påløbet i mellemtiden.

 

Midttrafik har fremsendt en business case - Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik (2. december 2011), som beskriver de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og bestillerne ved fuld tilslutning til projektet. Den indeholder også en beskrivelse af, hvad rejsekortprojektet går ud på, hvilke fordele det giver, men også hvilke udfordringer og risici det medfører. Business casen er bilag til sagen.

 

Midttrafik arbejder nu ud fra en økonomiberegning baseret på delvis lånefinansieret vilkår, idet Indenrigsministeriet har givet dispensation til, at trafikselskaberne kan optage lån på op til 75% af deres investeringsudgifter uden at skulle deponere. Lånefinansieringen betyder en større udjævning af Herning Kommunes udgifter over årene.

 

Midttrafiks samlede likviditetsbehov ved delvis lånefinansiering fra 2012 til 2028 er beregnet til i alt: 

 
           mio. kr.
1. Investeringer (aktier, lån, udstyr)
             65,5
2. Lån og forrentning af lån
           204,4
3. Driftsudgifter (beregnet på antal busser)
           544,8
4. Ændrede udgifter/indtægter i administrationen
          -140,5
Nettoudgift i alt for perioden 2012 - 2028 
           674,2

 

 

 

 

 

Herning Kommunes forventede andel heraf forventes at samlet at udgøre:

 
            mio. kr.
1+2. Investeringer (beregnet på køreplantimer)
              6,76
3.     Driftsudgifter (beregnet på antal busser)
            13,443
4.     Ændrede udgifter/indtægter i administrationen
             -0,486
Nettoudgift i alt for perioden 2012 - 2028
            19,716

 

Herning Kommunes nettoudgift fordeles således de første 4 år:

       År
      mio. kr.
   2012
      1,073
   2013
      0,716
   2014
      1,162
   2015
      1,276

 

I den resterende periode 2016 - 2028 svinger de årlige udgifter for Herning Kommune mellem ca. 1,0 mio. kr. og 1,35 mio. kr.

 

Der er i budget 2012 afsat 38,6 mio. kr. til den kollektive trafik. Den af Midttrafik fremsendte budgetjustering for 2012 udviser et negativt beløb på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Denne afvigelse forventes håndteret indenfor rammen på serviceområde 09.

 

I budget 2012 er der ikke afsat midler til rejsekortet, hvorfor udgiften som udgangspunkt ikke kan finansieres indenfor rammen. Det anbefales, at finansieringen i 2012 vurderes nærmere, når Herning Kommunes regnskab for 2011 for Serviceområde 09, Trafik, Kollektiv Trafik foreligger, og slutafregningen fra Midttrafik vedr. 2011 er modtaget. Det forventes at kunne ske senest til april måned.

Først på det tidspunkt er det endelig afklaret, om udgiften kan afholdes indenfor rammen i 2012.
 
Tilsvarende indgår udgiften i 2013 og årene fremover ikke i overslagsårene i det vedtagne budget, og det er ikke muligt at anvise kompenserende besparelser på nuværende tidspunkt. Det anbefales, at udgifterne til Rejsekortet fra 2013 og fremefter bør indgå i budgetforhandlingerne for 2013. Der bør ske en justering af drifts- og anlægsrammen, således budgettet for Kollektiv Trafik udvides med de årlige nettoudgifter til rejsekortet

 
Der er i sagen om tidlig risikovurdering af budget 2012 (Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 23. januar 2012 pkt. 5) gjort opmærksom på udgifterne til deltagelse i Rejsekortet, og at de ikke indeholdes i vedtagne budget. De oplyste tal er dog baseret på en kontantmodel, hvor udgifterne i 2012 og 2013 er væsentlig højere (hhv. 4,4 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013).

 

Driftsomkostningerne er en usikkerhedsfaktor, da Midttrafik som udgangspunkt har valgt, at andel af busser med rejsekortudstyr er bestemmende for fordelingen af driftsudgifterne. Med en forventning om en større udskiftning end forudsat i opgørelsen, vil den samlede andel af driftsudgifterne formentlig blive større end de beregnede 19,716 mio. kr.

 

Udstyret i de mere sekundære busser med færre passagerer, hvor der er takstsamarbejde med regionale ruter, kunne være en kommende "bus light" udgave, der vil være billigere i indkøb og installering. Denne udgave forventes anvendt hos Movia og Nordjyllands Trafikselskab. Til forskel for fuldt monteret rejsekortudstyr i busserne, er "bus light" ikke fastmonteret, og kan flyttes fra bus til bus.

 

"Bus light" udgaven er endnu ikke færdigudviklet, og derfor har Midttrafik valgt ikke at anbefale og anvende denne løsning i fremsendte business case.

 

Det tidligere trafikselskab VAT (Vejle Amts Trafikselskab) deltog økonomiske i rejsekortprojektet. Der er ikke taget højde for hidtil afholdte udgifter til rejsekortprojektet knyttet til VAT-delen. Dette bliver først afklaret sammen med beslutning om fuld tilslutning. 

 

Fordelingsnøgle på driftsomkostningerne 

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en mere fair fordelingsnøgle på driftsomkostningerne. Bl.a. har Movia og Sydtrafik en mere nuanceret udgave af fordelingen af driftsomkostningerne.
 
Movia har indtil videre valgt at fordele driftsudgifterne til det centrale system efter passagertallet pr. busrute, hvor de forudsætter, at der skal rejsekortudstyr i alle Movia busser.
 
Sydtrafik har valgt, at de tilsvarende udgifter indtil videre fordeles efter bestillernes andel af køreplantimer. Men også, at finansieringen af udgifterne til det centrale system vil blive fordelt blandt bestillerne efter andel af rejseomsætning, når data foreligger. Konsekvensen er, at bestillerne med ruter, hvor der er mange rejser med rejsekort, kommer til at dække en større forholdsmæssig andel af de løbende udgifter.
 
Midttrafiks fremsendte høring rummer et oplæg til en samlet bestillerfordelingsmodel vedrørende Midttrafiks udgifter til rejsekortet ved eventuel fuld tilslutning. På baggrund af høringssvar og efter forberedelse og dialog mellem Midttrafik og bestillerne, skal der indgås en konkret aftale om finansieringen af rejsekortsamarbejdet.

 

Fordele og ulemper ved rejsekortet

Fordele:
Enkel i brug

Ét fælles system, der binder hele Danmark sammen

Større grad af selvbetjening

Rabat og pris følger forbruget

Mindre snyd

Forbedret datagrundlag for analyse og planlægning og pengestømme

 

Ulemper:

Dyrt
Giver kun nytte i områder med meget kollektiv trafik
Giver ikke værdi i områder med svag kollektiv trafik
Stor ændring for kunderne
Fortsat projektrisici

 

Konsekvens ved ikke at være med 

Når rejsekortet er udrullet, vil det være i brug i tog i hele landet, busser i hele landet undtaget i Midttrafiks område, på Fyn og på Bornholm.
I Midtjylland er der stor omstigning mellem bus og tog.
 
Bus-togsamarbejdet, som er det takst- og billetsamarbejde, der med succes har eksisteret siden 1997, vil fremover være bygget op om rejsekortet.
 
Hvis Midttrafik beslutter ikke at indføre rejsekortet, vil der ikke være takstsamarbejde med fri omstigning mellem bus og tog. Der vil være 2 billet- og takstsystemer, og kunder, der skal skifte mellem bus og tog, skal betale for omstigning - kun kontantbilletten er gyldig som omstigning.
 
Det vil generelt opfattes som et tilbageskridt for den kollektive trafik.

 

Alternativer

Business casen beskriver to alternativer til Rejsekortet:

 

1. Indførelse af et elektronisk kortsystem, som det Fynbus indførte til bustrafikken på Fyn i 2002. Det kan ikke bruges i tog, og kan ikke umiddelbart integreres med rejsekortsystemet.
Et sådant system vil koste Midttrafik ca. 192 mio. kr. i investering. Til sammenligning vil Midttrafik have udgifter til system og udstyr ved Rejsekortet på ca. 225. mio. kr.
Dtiftsomkostningerne skønnes at ligge højere ved Rejsekortet, end hvad Fynbussystemet koster i løbende drift.
Midttrafik skønner, at der vil være en begrænset besparelse ved anskaffelse af et nyt elektronisk kort svarende til det på Fyn, sammenlignet med rejsekortet. Driftsudgifterne vil dog være mindre, men det vil ikke sikre kunderne fri omstigning mellem bus og tog.
 
2. Opgradering af det nuværende system.
Et alternativ er at forlænge levetiden for det eksisterende billetteringsudstyr.
Dele at det nuværende system er 20-30 år gammelt, dog er der installeret nyt system i bybusserne i Herning i 2010, da det gamle system ikke mere var driftssikkert i bybussystemet.
Dette udstyr er flyttet ud til de lokale ruter i landområderne, hvor hovedparten af passagererne er skoleelever med årskort. Herved belastes billetteringsudstyret ikke meget, og det forventes at køre rimelig driftsikkert i disse ruter.

Midttrafik har opgjort, at over en 10 års periode vil en forlængelse af levetiden af det nuværende billetteringsudstyr koste 50 mio. kr.
Der vil ikke være takstsamarbejde med fri omstigning mellem bus og tog. På den baggrund skal der tages højde for et tab på yderligere ca. 50 mio. kr. over 10 år i kraft af reduceret overførsel af indtægter fra DSB/Arriva togene.
Det giver en samlet omkostning på ca. 100 mio. kr. eller ca. 10 mio. kr. om året i gennemsnit.

Økonomi

Under forudsætning af Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet, vil Herning Kommune pålægges en øget omkostning til dette på ca. 1 mio. kr. årligt fra og med 2012 stigende til 1,276 mio. kr. i 2015.

I den resterende periode 2016 - 2028 svinger de årlige udgifter for Herning Kommune mellem ca. 1,0 mio. kr. og 1,35 

 

Udgiften i 2012 vurderes, når Herning Kommunes og  Midttrafiks regnskab for 2011 foreligger.

Beløbet fra 2013 og frem indarbejdes i budgetlægningen på Serviceområde 09 Trafik, busdrift.

 

Forslag til høringssvar:

På baggrund af tidligere indstilling fra 2009, har Herning Kommune udarbejdet et høringssvar med bl.a. følgende anbefalinger:

 

at   meddele fuld tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009,

at   anmode Midttrafik om at finder en mere fair fordelingsløsning på driftsomkostninger

      i lighed med Sydtrafiks løsning,

at   Midttrafik arbejder for at kunne indføre en kommende "bus light" udgave i busser

      med lavt passagertal,

at   Midttrafik udfordrer Rejsekortselskabet på økonomien og forhandler en reduceret

     udgift for kommuner ved tilslutning til rejsekortet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune meddeler tilslutning til rejsekortprojektet som tidligere fremsendt i 2009,

 

at Midttrafik anmodes om at finde en fair fordelingsløsning på driftsomkostninger i lighed med Sydtrafiks løsning,

 

at Midttrafik anmodes om at arbejde for at kunne  indføre en kommende 'bus light' udgave i busser med lavt passagertal,

 

at Midttrafik opfordres til at optage forhandling med Rejsekort A/S om at reducere de samlede udgifter til rejsekortprojektet, både hvad angår indskud af aktiekapital og ansvarlig lånekapital, anskaffelse af udstyr samt de årlige driftsudgifter.

 

at ovenstående indarbejdes i et høringssvar til Midttrafik,

 

at muligheden for finansiering af udgiften til rejsekortet på ca. 1 mio. kr. i 2012 vurderes nærmere, når Midttrafiks og Herning Kommunes regnskab for 2011 foreligger,

 

at udgiften til rejsekortet fra 2013 og fremefter indarbejdes i driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, busdrift, når og hvis Midttrafik har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Business case - Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, 2. december 2011
  • Høringssvar om tilslutning til rejsekortprojektet