Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

207. Møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 1. september 2016. Referat er vedlagt.

Fremmødestatistik for Grønt Råd, der blev behandlet at rådet på forrige møde, er vedlagt. 

 

Teknik- og Miljøudvalget opfordres til at drøfte, om der er emner, som ønskes optaget på dagsordnen til Grønt Råds møde i november, hvor der er politisk deltagelse.

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet blev 5 punkter drøftet:

  • Orientering om proceduren for sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven – særligt med fokus på lovovertrædelser, påbud osv.
  • Svalehale i Hodsager Plantage
  • Natura 2000-handleplaner, status og proces
  • Friluftskort, status
  • Vandområdeplanerne, status

 

På næste møde, som afholdes den 24. november 2016, er der politisk deltagelse.

Erling Petersen og Johannes Videbæk er udpeget af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 1. september 2016 og fremmødestatistik tages til orientering,

 

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter emner, som ønskes optaget på dagsordnen til Grønt Råds møde 24. november 2016, hvor der er politisk deltagelse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Referat og fremmødestatistik samt forslag til dagsorden til Grønt Råds møde 24. november blev taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra Grønt Råds møde 1. sept. 2016
  • Fremmøde statistik for Grønt Råds møder i 2014, 15 og 16