Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

208. Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

Sagsnr.: 06.02.00-P19-9-08 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Fastlæggelse af principper for udarbejdelse nye regulativer for Røjenkær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Daniel Lindvig

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde den 8. februar 2016, pkt. 34 forelagt et forslag til et revideret vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk.

Sagen blev udsat med henblik på at få en endelig afklaring med landbrugets rådgivere.

 

Det anbefales, at der laves to typer af regulativ for strækningen, og at der fastsættes en tolerance i forhold til vedligeholdelsen, svarende til det nuværende regulativ.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 12. december 2011, pkt. 292, et regulativ for Røjenkær Bæk. Regulativet blev påklaget af lodsejerne, hvorefter Natur- og Miljøklagenævnet hjemsendte regulativet til fornyet behandling i kommunen, med angivelse af nogle punkter, der skulle ændres. Blandt andet en mere uddybende beskrivelse af vedligeholdelsen, og en supplering af en manglende vandløbsstrækning i regulativet. Disses punkter blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2013, pkt. 283.

 

I forbindelse med udarbejdelse af nyt regulativ, blev det aftalt mellem kommune, lodsejere og deres rådgivere, at hele regulativet i stedet skalle laves som et såkaldt QH-regulativ.

Et QH-regulativ er et vandføringsevne-bestemt regulativ. Regulativet indeholder et krav til en bestemt vandføring, hvilket betyder, at der ikke er fastlagt en fast bundkote eller bredde i vandløbet. Senest har sagen være drøftet i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. februar 2016, pkt. 34, hvor der blev forelagt et forslag til et revideret QH-vandløbsregulativ for Røjenkær Bæk. Det blev besluttet at udsætte sagen, med henblik på at få en endelig afklaring og evt. enighed om principper for regulativet med Heden & Fjorden.

 

Det udarbejdede forslag til nyt regulativ manglede mindre justeringer, som blev drøftet med Heden & Fjorden. Her kom det frem, at Heden & Fjorden ønsker,at lodsejerne opstrøms habitatområdet og Åhuset (st. 3900 meter) skal have mulighed for en kontrol af bundkoten i forhold til udløb fra markdræn.
 

For at muliggøre denne kontrol blev der fremlagt et behov for et supplerende længdeprofil af vandløbet bund og drænkoter. Et længdeprofil, som forvaltningen også skulle føre kontrol og tilsyn med overholdelsen af.
Det skal tilføjes, at der i forslag til regulativet er indarbejdet en mulighed for, at lodsjerne selv må fjerne evt. sand ud fra drænudløb med håndredskaber.

 

 

 

 

Forslaget fra Heden & Fjorden er en kombination af et vandføringsbestemt regulativ og et skikkelsesregulativ. Eftersom QH-regulativet har fokus på vandføringen og dermed tillader et dynamisk vandløb, vil et krav om en fast bundkote være et modstridende vilkår. En lang række sager i Natur- & Miljøklagenævnet danner en tydelig præcedens for at vandløbets skikkelse entydigt skal være bestemt ved vandføring eller fast skikkelse. Vælges der en kombination, er det forvaltningens vurdering, at regulativet ikke vil være lovligt. Desuden vil hverken kommune eller den enkelte lodsejer entydigt kunne fastslå, hvorvidt regulativet er opfyldt eller ej. Der er i regulativet for Røjenkær Bæk brug for, at der én gang for alle laves et godt og anvendeligt administrationsgrundlag. Da Herning Kommune netop er påbegyndt en revision af en lang række regulativer, har valg af regulativ type og form også en principiel karakter.

 

Med de skitserede vilkår anbefaler forvaltningen, at der i stedet bliver udarbejdet et regulativ, opdelt i to forskellige regulativ typer:

 

1.

Den nederste strækning fra udløb i Storå til st. 3900 bliver et QH-regulativ. Vandløbet er varieret på denne strækning, og forvaltningen vurderer, at QH-regulativ er det bedste værktøj til administration af denne strækning.

2.

På strækningen opstrøm st. 3900 ændres regulativet til typen teoretisk skikkelse.

 

Heden & Fjordens tilbagemelding på ovenstående forslag er, at de kan acceptere ovenstående på betingelse af:

 

1.

Der stilles vilkår i regulativet opstrømst st. 3900 om en 0 cm tolerance på vedligeholdelsen.

2.

Vandløbsbunden oprenses med 10 cm på hele strækningen for at indarbejde den ønskede margen i bunden af vandløbet.

 

Praksis i dette og andre regulativer, har hidtil være en tolerance på 10-20 cm fra fastsat bund. En tolerance på 10-20 cm er erfaringsmæssigt uden væsentlig afvandingsmæssig interesse, hvilket også vurderes at være gældende i Røjenkær Bæk. Regulativet sikrer en vandføringsevne, som også vil være opfyldt, hvis bunden nogle steder er lidt højere og vandløbet lidt bredere. Såfremt tolerancen var 0 cm, ville kommunen i princippet være forpligtet til at oprense vandløbet, så snart der ligger 1 cm aflejret sand på vandløbsunden. I praksis ville det kunne betyde at der skal renses op flere gange over et år, med dertilhørende udgifter. En hyppig oprensning vurderes at være til hinder for, at der sker miljømålsopfyldelse i vandløbet.

 

Hvis bunden på vandløbsstrækningen opstrøms st. 3900 skal sænkes med 10 cm, kræver det dels en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, samt en reguleringssag i henhold til vandløbsloven. Da vandløbet er miljømålsat kan dette være i modstrid med opretholdelse af den miljømæssige målsætning for vandløbet. I praksis er udgangspunktet, at reguleringsprojekter finansieres af lodsejerne, med mindre kommunen er lodsejer på strækningen og har almene offentilige afvandingsmæssige interesser.

 

Skabelon til regulativrevisionen

Formålet med at revidere regulativerne er dels, at de opdateres, men også at de gøres langt mere brugervenlige. Derfor er sigtet at skabe ensartede regulativer, der er lette og effektive at administrere for både de berørte lodsejere og kommune

 

Forvaltningen har udarbejdet en skabelon for de kommende og nye vandløbsregulativer for hele kommunen. Skabelonen er udarbejdet i samarbejde med Heden & Fjorden, og det er denne skabelon, der er blevet foreslået anvendt til den øverste strækning i Røjenkær bæk. I skabelonen er indarbejdet en margen på 10 cm i vedligeholdelsen. Dette er overført fra kommunens nuværende regulativer, den nuværende tolerance i regulativerne er, at bunden må være hævet med 10- 20 cm over regulativmæssig bund før en oprensning er krævet.

 

Der er fra 2014 ændret grødeskæringspraksis i vandløbet, hvor der nu grødeskæres med mejekurv/båd ovenfor habitatområdet st. 3900. Forvaltningen har fået positive tilbagemeldinger fra lodsejerne på den nye praksis, der derfor vil blive indarbejdet i det nye regulativ. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at regulativet opdeles i to typer, et QH-regulativ for strækning fra st. 0-3900 og teoretisk skikkelse regulativ opstrøms st. 3900,

 

at der i regulativerne indbygges en tolerance på 10 cm i vedligeholdelsen, inden der laves ekstraordinære tiltag
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen udsat.