Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

206. Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring

Sagsnr.: 01.05.18-G01-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

           

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Kommunen skal udarbejde og vedtage nye Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode. En plan for der omfatter de 7 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at udkast til handleplaner godkendes og sendes i offentlig høring inden 20. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. maj 2016 blev de statslige Natura 2000-planer for planperiode 2, offentliggjort. Fra denne dato har kommunerne 6 måneder til at udarbejde og offentliggøre udkast til handleplaner (jf. miljømålslovens § 46b). Udkast til handleplaner for Natura 2000-områderne i Herning Kommune skal derfor offentliggøres inden den 20. oktober 2016. Udkastene sendes i 8 ugers høring og skal endeligt vedtages inden den 20. april 2017. Forvaltningen har udarbejdet udkast til handleplanerne i samarbejde med de nabokommuner, som vi deler Natura 2000-områder med.

 

Områderne i Herning Kommune

Herning Kommune har andel i 7 Natura 2000-områder, hvoraf Herning Kommune er tovholder og dermed ansvarlig for udarbejdelse af planer for 2 områder, nemlig Skjern Å og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Et område, Sdr. Feldborg Plantage, er udelukkende statsejet. Naturstyrelsen laver selv handleplan for dette område, hvorfor der kun er planer for 6 af de 7 områder, der ligger i Herning Kommune. Skemaet viser hvilke myndigheder, der er involveret i udarbejdelsen af handleplaner i de 7 natura 2000-områder. Områderne kan ses på nedenstående kort:

 

 

Stort set alle Natura 2000-områder i Herning Kommune overskrider kommunegrænsen til vore nabokommuner. Planerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vores nabokommuner. Herunder ses en oversigt over hvilke myndigheder, der er involveret i de enkelte områder.

 

 

 

Handleplanernes indhold

Handleplanerne for alle områderne er bygget op på samme måde. De indeholder alle følgende 3 elementer:

 

1 - En oversigt over hvilke indsatser, der er gjort i området siden vedtagelsen af

     handleplanen for 1. planperiode.

2 - En opgørelse over behovet for indsats i planperiode 2 samt fordeling mellem de

     aktører, der findes i området.

3 - En plan for hvilke initiativer kommunen forventer at tage, samt en plan for

     inddragelse af interessenter.

 

Indsatserne, der er gennemført i Herning Kommune, spænder over en række naturplejetiltag i form af rydninger og etablering af græsning. Tillige er der lavet et forundersøgelsesprojekt, som afdækker mulighederne for at optimere hydrologien i nogle udvalgte moser langs Karup Å. Behovet for indsats i Natura 2000-områderne er en generel indsats for at fastholde og forbedre den naturtilstand, der er på arealerne i dag. Det forventes at omfatte rydning og græsning i moser, enge, på overdrev og heder. Indsatserne på de privatejede arealer kan udelukkende gennemføres med frivillige aftaler med lodsejeren. Forvaltningen forventer at drøfte Natura 2000-handleplanerne med Grønt Råd løbende igennem planperiode 2.

 

Efter høring vil Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet blive bedt om at godkende de endelige planer.

 

Udkast til handleplanerne for Natura 2000-områderne er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til Natura 2000-handleplaner godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Natura 2000-handleplan Skovbjerg Bakkeø - høringsudgave
  • Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Skjern Å-hørringsudgave
  • Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Oustrup Hede og Røjen Bæk - høringsudgave
  • Natura 2000 handleplan 2016-2021 Borris Hede - Høringsudgave
  • Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Karup Å Kongenshus og Hessellund Heder - høringsudgave
  • Natura 2000 handleplan 2016-2021, Harrild Hede - Høringsudgave