Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Lillelund Engpark - Rekreativt område

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Lillelund Engpark - Rekreativt område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Søren Brandt, Anne Kirstine Kjær

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har på møde 20. juni 2016, punkt 162, ønsket en drøftelse af fremtidige udviklingsmuligheder for Lillelund Engpark. Forvaltningen fremlægger oplæg for det rekreative område og redegør for status på klimatilpasningsprojektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter oplægget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af klimatilpasningsprojektet i Lillelund Engpark (KLIT 3) har forvaltningen udarbejdet et oplæg med tiltag, der kan hæve områdets rekreative værdi efter etablering af klimasøer.

Oplægget har været fremlagt på budgetkonferencen i 2014. Der blev ikke efterfølgende afsat økonomi til realisering af de rekreative tiltag.  

 

Selve klimatilpasningsprojektet omfatter en stor central klimasø og en række mindre forsinkelsesbassiner. Arbejderne forventes færdige omkring udgangen af 2016.

 

Oplægget til rekreative tiltag fra 2014 omfatter bl.a. opgradering af den nuværende Hjertesti til en grussti, en ny flissti langs dele af søbredden, beplantning, formidling om klimaforandringer og -tilpasning mv. Karakteren af området tænkes fortsat naturpræget med græsning på arealet omkring søen.

 

 

Lillelund Engpark, juli 2016. Foto: Ole Jørgensen

 

Lillelund Engpark ligger meget bynært og tæt på en række undervisningsinstitutioner. Derfor er der mulighed for at udvikle området til glæde for mange brugere og så det appellerer mere til leg og læring, friluftsliv og motion. Der er også mulighed for at koble området sammen med det nærliggende Holing Sportscenter og Fuglsang Sø, så områderne kan understøtte og drage fordel af hinanden. Lillelund Engpark kan desuden fungere som en satellit til Løvbakke Natur- op Læringscenter med særlig fokus på læring om klimaforandringer, klimatilpasning, søer og vandløb. Med Lillelund Engpark rykker også en varieret natur ind i byen. Der vil naturligt komme mange forskellige dyr og planter i området, og viden om dem vil være let at formidle.

 

Som bilag findes en præsentation af det rekreative projekt, som blev fremlagt på budgetkonferencen i 2014. Forvaltningen gennemgår projektet på mødet.

 

Udviklingen indenfor klimatilpasningsopgaven har taget fart siden 2011, og der findes mange projekter, hvor man med succes har arbejdet med at skabe synergi mellem klimatilpasning og rekreative formål. Rabalderparken i Roskilde (2012), Sønæs i Viborg (2015) og Lindevangsparken på Frederiksberg (2016) er eksempler på projekter, der både afhjælper oversvømmelser og er blevet meget attraktive rekreative områder til gælde for mange brugere.

 

Økonomi

Indenfor klimatilpasningsprojektets økonomi finansieres bakkelandskab, adgange til vandet i form af sandbredder mv.

Dertil kommer, at der i forbindelse med prioritering af parkpuljen for 2016 er disponeret ca. 150.000 kr. til vadested. I parkpuljen 2017 er der foreløbigt disponeret 330.000 kr. til en delvist opgradering af hjertestien, etape 1 af 3.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget til rekreative tiltag i Lillelund Engpark drøftes.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Oplægget blev drøftet, og de planlagte og igangsatte tiltag indenfor den afsatte økonomi blev taget til efterretning.

Bilag

  • Lillelund Engpark skitse
  • Lillelund Engpark_red.02.04.14