Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

201. Vinter- og renholdelsesregulativ for Herning Kommune

Sagsnr.: 05.07.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Vinter- og renholdelsesregulativ for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Forslag til revision af Herning Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ samt orientering om serviceniveau for Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Forvaltningen anbefaler, at det reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye vejlov har medført en række justeringer, som har betydning for vejmyndighedernes administration og varetagelse af vintertjeneste på veje og stier. Justeringerne betyder, at der er behov for at gennemføre en revision af det nugældende vinter- og renholdelsesregulativet fra 2007.

 

Med henblik på at opnå en ensartethed i kommunernes nye regulativer har vejsektoren og politiet udarbejdet et fælles paradigme. Formålet med paradigmet er at opnå en ensartethed i kommunernes regulativer ved anvendelse af samme vejklasseopdeling og servicemål. Paradigmet vil desuden medvirke til at øge læsevenligheden for borgerne og præcisere uklarheder.

 

Regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskriver, hvad Herning Kommune som vejmyndighed har besluttet blandt andet omkring omfang, rækkefølge og retningslinjer for egen udførelse, pligter pålagt grundejere og forskrifter herfor. Grundejernes forpligtelser er beskrevet nærmere under afsnit 3 i det nye regulativ.

 

Med baggrund i det nye paradigme er der gennemført en revision af det nugældende regulativ, således at det kan træde i kraft den 1. oktober 2016. Revisionen medfører ingen ændringer af det nuværende serviceniveau for Herning Kommunes egen udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

Politiet har godkendt det nye regulativ. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om Herning Kommunes udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning tages til efterretning,

 

at Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 godkendes med ikrafttrædelse 1. oktober 2016.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker i foråret 2017 en drøftelse af serviceniveauet for udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse på veje og stier i Herning Kommune.

Bilag

  • Vinter- og renholdelsesregulativ okt 2016