Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

203. Godkendelse af gebyrer for renovationsområdet 2017

Sagsnr.: 07.00.00-G00-18-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Godkendelse af gebyrer for renovationsområdet 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Jan Märcher

Sagsresume

Der er udarbejdet et forslag til gebyrer for renovationsområdet for 2017 samt ændring af administrationsgebyr for erhverv fra 2016 og frem.

 

Det er vurderet, at der ikke er økonomisk grundlag for at ændre på gebyrerne, udover administrationsgebyr for erhverv, der foreslås nedsat fra 400 kr. til 200 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det samlede gebyrblad for renovationsområdet, herunder forslag til nyt administrationsgebyr for erhverv, godkendes.  

Sagsfremstilling

Gebyrer generelt på renovationsområdet

 

Der har de senere år været et overskud på renovationskontoen. Det skyldes især, at større investeringer til f.eks. udskiftning af nye beholdere til borgerne, har afventet godkendelse af affaldshåndteringsplanen.

 

Fra 2017 og fremover vil der være større investeringer til implementering af affaldshåndteringsplanen, som andrager ca. 47 mio. kr. de kommende 4 år.

 

Med indregning af dette, samt forudsætning om uændrede gebyrer, vil mellemregningskontoen (opsamlet over- og underskud) udvikle sig således i perioden 2017-2020.

 

Tabel 1: Udvikling af mellemværende på renovationsområdet.

 

 

2016 (F)

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

Forventet mellemregning saldo primo 2016

47,7

54,3

50,5

40,3

19,7

Overført fra 2016 (anlæg)

 

-4,2

 

 

 

Driftsoverskud/underskud

12,8

2,7

2,4

1,9

2,2

Forventede investeringer

-5,5

-1,6

-11,9

-17,0

-16,8

Øvrige udgifter:

 

 

 

 

 

Udbud dagrenovation

 

 

 

-3,0

-3,0

Energnist behandlingspris

 

 

 

-1,8

-3,3

Admistrationsgebyr erhverv

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Mellemregning saldo ultimo 2016

54,3

50,5

40,3

19,7

-1,9

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at de nuværende gebyrer fastholdes i 2017. Der foretages dog ikke nogen prisfremskrivning. 

 

Administrationsgebyr for erhverv 

Der har siden 2010 været opkrævet administrationsgebyr for erhverv efter de regler, der gælder i affaldsbekendtgørelsen.

Administrationsgebyret har ligget på omkring 400 kr. pr. år ekskl. moms.

De seneste par år er administrationsudgifterne til erhverv blevet mindre, bl.a. pga. færre ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyret.

Forvaltningen har derfor beregnet, at gebyret kan sættes ned til 200 kr. pr. år ekskl. moms.

 

Administrationsgebyret skal betales af alle virksomheder.
Bestemte brancher og virksomhedsformer samt virksomheder med omsætning under 300.000 kr. er dog fritaget.
 
I Herning Kommune betyder det, at i 2017 skal 3.467 virksomheder betale gebyret, og 8.817 virksomheder er fritaget. 
Gebyr pr. virksomhed er beregnet til 165 kr.
 
Hertil skal tillægges udgifter til jordflytninger, som forvaltningen har beregnet til i alt 123.353 kr., hvilket giver en pris pr. virksomhed på 35 kr.


I alt bliver administrationsgebyret 200 kr. pr. år.

 

Herudover foreslås det at taksten for erhverv ved besøg på genbrugspladserne fastholdes på 150 kr. eks. moms.

 

Tabel 2: Administrationsgebyr for erhverv fra nabokommuner i 2015 og 2016:

Kommune

2015

Beløb kr. ekskl. moms

2016

Beløb kr. ekskl. moms

Herning

400

200

Holstebro

300

300

Ikast-Brande

372

350

Ringkøbing-Skjern

350

480

Silkeborg

329

415

Billund

455

355

   

Tilbagebetaling fra AFLD 

Herning Kommune har haft et tilgodehavende hos Østdeponi (nu AFLD).

I forbindelse med dannelse af AFLD, forventes det at tilgodehavenet vil blive tilbagebetalt til Herning Kommune over en årrække.

Tilgodehavenet skal tilbagebetaltes til forbrugerne i en fordeling mellem erhverv og privat. Da den største del af tilgodehavenet forventes at vedører erhverv, bliver der en mulighed for at tilbagebetale tilgodehavenet, som et helt eller delvist nedslag i erhvervsgebyerne over en årrække.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til et årligt administrationsgebyr på 200 kr. for virksomheder i 2016, 2017 og årene herefter godkendes,

 

at det samlede takstblad for 2016 og 2017 godkendes.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 07 Renovation, takstoversigt 2017
  • 07 Renovation, takstoversigt 2016