Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Budget 2018-2021 - stigende udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2018-2021 - stigende udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2018 og frem primært vedrørende vejafvandingsbidrag og vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter løsningsmuligheder for stigende udgifter til vejafvandingsbidrag samt vejbelysning under serviceområde 09 Trafik.

Sagsfremstilling

Stigende vejafvandingsbidrag

I takt med at Herning Vand A/S siden 2012 har øget deres aktivitetsniveau til renovering af kloakker og byggemodning m.v. stiger kommunens vejafvandingsbidrag til Herning Vand A/S tilsvarende. Herning Vand A/S har lavet et skøn over det forventede vejafvandingsbidrag, som Herning Kommune skal betale i perioden 2017-2018, samt et budget for en samlet anlægsramme for 2019 - 2022, hvor de fastholder samme aktivitetsniveau. Budgettet til vejafvandingsbidraget blev forhøjet med 2,450 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2015.

 

Nedenstående viser udviklingen i vejafvandingsbidraget i perioden 2015-2018.

  

 

Udgifterne til vejafvandingsbidraget ændrer sig i takt med aktivitetsniveauet for byggemodningen falder og stiger. I perioden 2015 til 2018 (2017 og 18 er skønnet) forventes det samlede vejafvandingsbidrag for både private og offentlige byggemodninger at blive ca. 4,6 mio. kr. Heraf vedrører andelen af offentlig byggemodning 35-38%, svarende til ca. 1,7 mio. kr. for hele perioden.

 

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe balance på området.

 

Løsningsforslag 

  • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning afholdes under anlæg på serviceområde 01, Byggemodning
  • Vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning optages på investeringsoversigten under serviceområde 01, Byggemodning, afledt drift
  • Merforbruget findes ved besparelser indenfor serviceområde 09 Trafik  

 

Vejbelysning

Eniig fremskriver deres kontrakter på vej- og gadebelysning med en højere procentsats end Herning Kommune, hvorved der opstår ubalance på området under serviceområde 09 Trafik.

 

Nedenstående viser budget/regnskab for vejbelysningen i perioden 2016 - 2018: 

  

Forvaltningen fremsætter følgende løsningsforslag for 2018 og frem for at skabe balance på området.

 

Løsningsforslag

  • Udvide natsænkningen med 1 time i tidsrummet kl. 21.30 til kl. 22.30, hvor belysningen reduceres i tidsrummel mellem kl. 21.30 og kl. 06.00, ved at hver 2. lampe slukkes. Det giver en besparelse på 0,150 mio. kr./år
  • Merforbruget findes ved besparelser indenfor serviceområde 09 Trafik
  • Vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg optages på investeringsoversigten under serviceområde 01 Byggemodning og 09 Trafik, afledt drift

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for de stigende udgifter på vejafvandingsbidrag og vejbelysning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen arbejder videre med indarbejdelse af vejafvandingsbidrag vedrørende offentlig byggemodning på investeringsoversigten, samt vejbelysning vedrørende etablering af nye gadelysanlæg, Serviceområde 01 Byggemodning, afledt drift.

 

Herudover ønsker udvalget, at de stigende udgifter til vejafvandingsbidrag skal indgå i budgetlægningen for 2018 og frem.