Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Kibæk Møllegårdssø

Sagsnr.: 04.01.11-G01-2-15 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Kibæk Møllegårdssø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup         

Sagsresume

Der er et stort lokalt ønske fra Møllegården I (grundejerforeningen rundt om Møllegårdssøen), om at den planlagte oprensning af Møllegårdssøen fremrykkes fra 2018 til 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes til 2017, og at finansiering sker ved fremrykning af 150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter i parker og bynære grønne områder i 2018.

Sagsfremstilling

På Herning Byråds møde 7. marts 2017, pkt. 53, blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,652 mio. kr. til prioriterede anlægsopgaver i parker og bynære grønne områder i 2017. Anlægsbevillingen er finansieret af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2017.

 

Samtidig var ønsker om anlægsopgaver til udførelse i 2018 og 19 medtaget i et bilag til sagen uden at være endeligt politisk vedtaget. Oprensning af Kibæk Møllegårdssø er på listen over anlægsopgaver, der søges realiseret i 2018.

 

På grund af et massivt borgerønske om at fremrykke oprensningen, søges opgaven fremrykket til udførelse i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder ses Møllegårdssøens placering.

 

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensningen.

 

Grundejerforeningen ønsker en oprensning og at vandstanden hæves med 20-40 cm (til tidligere niveau) for at afprøve om det kan afhjælpe en stor plantevækst.

 

En undersøgelse af søen fra februar 2016 beskriver: " Bundmaterialet i søen består generelt af et meget tyndt lag organisk materiale med lavt indhold af sediment, som samlet kan være op til 5 cm tykt. Den samlede mængde af sediment, som er aflejret oven på sandbund vurderes at være ca. 100-150 m3" ..."Der er overordnet set tale om en sø med stillestående vand og en del vegetation i vandoverfladen."

 

Det skal bemærkes, at der kun kan gives dispensation til at foretage oprensning af søen i perioden mellem 1. september og 15. marts, af hensyn til ynglende padder m.m. jfr. artsfredningsbekendtgørelsen.

 

Jfr. tidligere overslag kan en oprensning af bundmateriale koste op mod 150.000 kr.

Økonomi

Ønsker udvalget at fremrykke en oprensning af søen til 2017 foreslår forvaltningen, at dette finansieres ved at fremrykke 150.000 kr. af det i 2018 afsatte rådighedsbeløb på 1,652 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og grønne bynære områder mv. til 2017.

 

Eventuelt overskydende anlægsbudget efter oprensning af søen overføres til 2018 og indgår i prioriteringen af øvrige parkopgaver i 2018/2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt oprensning af søen skal fremrykkes fra 2018 til 2017,

 

at anlægsudgiften på 150.000 kr. i 2017 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv. i 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.