Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på vandløbsvedligeholdelsen m.m.

Sagsnr.: 06.02.03-P20-13-16 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på vandløbsvedligeholdelsen m.m.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016, pkt. 260, blev det besluttet, at Brugertilfredshedsundersøgelsen med vandløbsvedligeholdelse skal gentages i 2017.

 

Der er afholdt to borgermøder omkring emnet. Derudover er der afholdt 6 interviews med udvalgte borgere, for at afdække hvilke emner, der er vigtigst for at opnå god brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen. Ud fra disse temaer er der udarbejdet en række spørgsmål til en opfølgende spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaerne udsendes til 500 udvalgte bredejere ved offentlige vandløb i Herning Kommune.

 

Resultatet samles til en konkret handleplan med mulige ændringer i procedurer og service. Handleplanen forventes udarbejdet i samarbejde med en udvalgt gruppe af bredejere.

 

Forvaltningen indstiller, at spørgsmålene i spørgeskemaet og proceduren omkring brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning.

Derudover ønskes det drøftet, hvilket succeskriterie undersøgelsen bør have.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en ny brugertilfredshedsundersøgelse for vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Undersøgelsen skal udføres som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013.

 

Udformningen af undersøgelsen er:

  • Skulle afholdes borgermøder med fokus på at formidle hvilke rammer, der er for kommunens vandløbsvedligeholdelse bl.a. i forhold til vandløbsregulativerne.
  • Gennemføre interviews med udvalgte bredejere i forhold til kommunens forvaltning af vandløbsområdet.
  • Udarbejde spørgsmål til en ny spørgeskemaundersøgelse ud fra de indsamlede oplysninger fra borgermøderne og de gennemførte interviews.  

  

Borgermøder

Der er afholdt to borgermøder i henholdsvis Kibæk og Vildbjerg i foråret 2017. Alle bredejere var inviteret vi e-boks til disse infomøder og godt 300 deltog. Formålet med borgermøderne har været at formidle viden om vandløbene og regulativer, for at skabe en bedre og fælles forståelse for de opgaver, som kommunen løser m.m. i forhold til administration og vedligeholdelse af vandløbene.

 

De offentlige møder er også brugt til at efterprøve om evt. utilfredsheden, særligt omkring vandløbsvedligeholdelsen, ligger inden for eller uden for det som reguleres via regulativerne for de enkelte vandløb, og dermed uden for det serviceniveau som kommunen skal levere.

 

Der var et stort fremmøde, spørgelyst m.m. til de to borgermøder. Der er på møderne indkommet få konkrete forslag til forbedringer.

 

Indledende interviews

6 udvalgte bredejere er blevet bedt om deltage i et interview omkring vandløbsvedligeholdelse, forventninger og oplevelser. På baggrund af de gennemførte interviews er der opstillet en række temaer omkring forventninger og vandløbsvedligeholdelse:

 

  • Effektiviteten i vedligeholdelsen
  • Tillid til forvaltningen
  • Tillid til entreprenørerne
  • Forventningen om at forvaltningen har ressourcer til selv at have det fulde og samlede overblik
  • Et stort fokus på behovet for afvanding

 

Spørgeskemaundersøgelsen

Ud fra de fremkomne temaer er der udarbejdet et spørgeskema til spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene vil i høj grad relaterer sig til de temaer, som har vist sig afgørende og vigtige.

Spørgsmålene i undersøgelsen vil også omhandle emner og punkter, hvor forvaltningen har mulighed for at ændre praksis.

 

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til 500 udvalgte bredejere langs offentlige vandløb i Herning Kommune. Et af de første spørgsmål vil derfor også være hvilket hovedformål, den enkelte bredejer ser ved vandløbene med hensyn til vandløbsvedligeholdelse. Udvælgelsen vil ligesom sidst findes ved en tilfældig søgning på bredejere/matrikler langs offentlige vandløb i Herning Kommune. Der vil derfor indgå en tilfældig fordeling af landmænd, ejendomme i byer og andre bredejere. Det forventes at spørgeskemaundersøgelsen sendes ud i august 2017. Tidspunktet er sammenfaldende med perioden for grødeskæring. Det forventes derfor, at en større del af de adspurgte bredejerne vil have lyst til at svare på spørgsmålene.

 

I vedlagte bilag fremlægges udkast til spørgsmålene i undersøgelsen. Der er i formuleringen, så vidt muligt, taget hensyn til den tidligere gennemførte undersøgelse samt bemærkninger fra de gennemførte 6 lodsejerinterviews.

 

 

 

 

Forvaltningen bearbejder indkomne data fra spørgeskemaundersøgelsen. Det vurderes, hvor handlinger, nuværende eller ændret praksis/arbejdsgange kan justeres, så kommunen fremadrettet opnår en endnu bedre tilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen og en god forståelse for den opgave, kommunen skal løse.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og forbedringstiltag forelægges for udvalget i en særskilt sag.  

 

En gruppe af bredejere anbefales inddraget i udarbejdelsen af en efterfølgende handleplan. På den måde kan vi forhåbentlig få skabt ejerskab og ambassadører ude i vandløbsoplandene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i spørgeskemamaterialet.

Bilag

  • Brugertilfredshedssporgsmal.TMU.juni