Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Orientering om status Forebyggelseshandleplan version 2.0 pr. 31. marts 2017

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Orientering om status Forebyggelseshandleplan version 2.0 pr. 31. marts 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 x

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget vedtog på møde den 17. august 2015 en ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. Forebyggelseshandleplanen indeholder otte tværgående projekter, som er udvalgt på baggrund af dialogmøder og drøftelser med de øvrige fagudvalg.

 

Forvaltningen fremlægger status på projekt 'Naturen som social løftestang', som blev behandlet på møde i Forebyggelsesudvalget den 22. maj 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø bidrager til projektet med bl.a. en naturvejleder.

 

Der gives inspiration til naturoplevelser og et sundere liv, så deltagerne får kendskab til de mange gratis muligheder, der er for at få et spændende og varieret indhold i hverdagslivet i Herning Kommune. Deltagerne stifter bekendtskab med mad fra naturen og i naturen, udfordrer sig selv både fysisk og psykisk, og får erfaringer omkring det at opholde sig i naturen.

 

”Cykel dig sund” er et midlertidigt projekt under 'Naturen som social løftestang', som forvaltningen via ”Herning Cykler” har ansvaret for. ”Cykel dig sund” foregår i disse måneder. Her får deltagerne, via cykling, oplevelser i naturen, hjælp til at lave egne cykelmål, lærer forskellige former for cykling, få kompetencer i at reparere egen cykel - samtidig med, at de får viden om sund mad og motion. 

 

I det følgende gives en kort status pr. 31. marts 2017 for projekt: Naturen som social løftestang.  

 

Naturen som social løftestang

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

Formål med projektet er:

  • At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet særligt sårbare kontanthjælpsmodtagere, som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.
  • Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen, at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed.   
  • At afdække og udvikle borgernes sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne, med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.
  • At borgeren bliver motiveret til også fremadrettet at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder.

 

I samarbejde med Naturstyrelsen blev det besluttet, at starte ud med naturpleje i området omkring Haunstrup Brunkulslejer.

 

Opsamling og evaluering

Indtil nu er 23 borgere visiteret til projektet. Heraf har 17 været i stand til at starte, og 11 har gennemført et forløb. 

Seks af de 11 borgere var i målgruppen 30+. Heraf er to nu i ordinært arbejde. Én er aktiveret og tre er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt.  

Fem af de 11 borgere var i målgruppen 18-29 år. Heraf er én i uddannelse, tre er aktiveret og én er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt. 

 

Et af projektets delmål er, at deltagerne gennem deltagelse i projektet bliver i stand til at starte op i en virksomhedspraktik. Dette er lykkedes i stort set alle tilfælde. Nogle borgere er endda gået direkte i ordinært arbejde eller uddannelse.  

 

Deltagerne er ofte borgere, som har gået hjemme i længere tid, og som har haft svært ved at indgå i de øvrige tilbud i Beskæftigelse- og Integrationscentret. Flere af deltagerne giver udtryk for, at de indtryk, oplevelser og sociale relationer, de har fået i kraft af tilbuddet, har styrket deres selvtillid. Samarbejdet i gruppe er rigtig godt, og deltagerne føler et ansvar for hinanden og området. Gruppen er selvstyrende i forhold til hvilke arbejdsopgaver, der skal tages fat på i området. Flere mødes også i fritiden og flere er blevet aktive brugere af naturen, fx har de flere gange været på tur med overnatning i shelter.   

 

Borgerne visiteres til projektet via rådgiverne ved Beskæftigelse- og Integrationscentret.

 

Projektet afvikles i perioden 1. september 2015 til 31. marts 2019.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.