Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Korsørvej 24A, Herning - etablering af bolig i tidligere klublokale

Sagsnr.: 02.34.02-P19-133-17 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Korsørvej 24A, Herning - etablering af bolig i tidligere klublokale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Korsørvej 24A, Herning søgt om tilladelse til etablering af en boligenhed i eksisterende klublokaler, som ligger nærmere skel end 2,5 m samt til etablering af en tagterrasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til etablering af boligenheden og tagterrassen.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Korsørvej 24A, Herning, søgt om byggetilladelse til ændring af en del af et klublokale til en selvstændig lejlighed på ca. 70 m². Samtidig søges om tilladelse til etablering af en mindre tagterrasse i tilknytning til boligen.

 

Den eksisterende bygning er en tidligere fabriksbygning, som er opført i 1953 og om- og tilbygget flere gange. Bygningen indeholder i forvejen 1 bolig i sidebygningen og et erhvervslejemål i stueetagen samt klublokalerne på 1. sal.

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af kommuneplanramme nr. 12.B9. Rammen udlægger området som boligområde for åben lavt byggeri med mulighed for at indpasse visse offentlige formål og erhverv, hvis de ikke er til gene for omgivelserne eller bryder områdets karakter som boligområde.

 

Lejligheden er placeret på 1. sal i en eksisterende bygning, som ligger helt ud til naboskel i stueplan, mens en del af bygningen er trukket tilbage fra skellet på 1. sal. Boligen har ikke vinduer direkte mod skel, men der er et eksisterende vindue ud mod tagfladen.

 

På tagfladen ønskes placeret en tagterrasse på ca. 10 m², som privat opholdsareal til lejligheden. Tagterrassen holdes i en afstand af 2,5 m fra naboskel og får udgang fra lejligheden. Der er ikke adgang fra hverken trapperum eller klublokale til tagterrassen.

 

Partshøring

Da en del af boligen er placeret i naboskel og denne type byggeri ikke er omfattet af byggeretten, har projektet været sendt i partshøring hos de berørte naboer.

 

Der er indkommet bemærkninger fra 7 naboer. Bemærkningerne går primært på følgende:

·         Bekymring for indbliksgener, primært fra tagterrassen, men også fra boligen

          ind i en privat have (24B)

·         Bekymring for støj og musik fra tagterrassen, herunder bekymring for at klubben

          vil bruge tagterrassen

·         Henvisning til tidligere afslag på tagterrasse

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til boligens placering delvist i skel.

 

Indbliksgener

Der er kommet bemærkninger om indbliksgener fra ejendommene Korsørvej 24B, st. samt H.C. Ørsteds Vej 89, 91, 93B og 93C.

Der etableres soveværelse i den del af boligen, som ligger i naboskel. Rummet har ingen vinduer direkte mod naboskel, men et eksisterende vindue, som er placeret vinkelret på skel i en afstand af ca. 1,3 m.

 

Forvaltningen vurderer, at der, ud fra vinduets placering i forhold til skel, ikke vil være væsentlige indbliksgener i forhold til naboerne.

Den nye tagterrasse kan give øget risiko for indbliksgener, men der er tale om en tagterrasse til 1 bolig i en afstand af mindst 2,5 m fra skel. Generne fra tagterrassen vurderes derfor ikke at være større end der vil kunne forventes i et boligområde med åben lav bebyggelse i op til 2 etager.

Placering af tagterrassen 2,5 m fra naboskel svarer til byggeretten for enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel (jf. BR-15, kap. 2.2.3.2, stk.2, nr. 2).

 

Støj og musik

Der er kommet bemærkninger om risiko for støj og mange mennesker på tagterrassen, herunder en frygt for at klubben vil benytte tagterrassen til fester og ophold.

Da tagterrassen kun har adgang fra boligen betragtes den som en privat terrasse. Risikoen for støj fra mange mennesker, musik og fest vurderes ikke større end fra de omkringliggende boliger.

Der er samtidig tale om en lille terrasse på 10 m² som ikke vurderes at kunne rumme ret mange mennesker.

 

Tidligere behandling

Der har i 2012 været forespørgsel fra ejeren af ejendommen om etablering af en tagterrasse i forbindelse med klublokalet. Der var tale om en tagterrasse på hele tagfladen og helt ud til naboskel. Efter en længere dialog valgte ejer at annullere sagen og der er derfor aldrig truffet en afgørelse. I forbindelse med den tidligere sag, er ejer blevet oplyst, at en tagterrasse skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel. Dette er efterkommet i den konkrete sag.

 

Forvaltningens vurdering

Ændringen til boligformål vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne for området, hvorimod den hidtidige anvendelse er uhensigtsmæssig i forhold til de eksisterende planer for boligområdet.

 

Forvaltningen vurderer, at der ud fra helhedsvurderingen kan gives tilladelse til etablering af en lejlighed i de tidligere klublokaler, også i den del, som ligger nærmere skel end 2,5 m.

 

Forvaltningen vurderer også, at der kan gives tilladelse til tagterrassen, da der er tale om en mindre terrasse beregnet for 1 bolig. Terrassen vurderes at give nogle indbliksgener for de nærmeste naboer, men ikke mere end der kan forventes i et boligområde med mulighed for boliger i 2 etager. Terrassens anvendelse vurderes at svare til anvendelsen ved et enfamiliehus.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til etablering af en ny boligenhed i de eksisterende lokaler,

 

at der gives tilladelse til etablering af tagterrassen på betingelse af, at der kun er adgang fra boligen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Partshøring
  • Bemærkninger / indsigelser