Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Toftvej 17, Sørvad - ændret anvendelse af dyrlægeklinik til bolig

Sagsnr.: 02.00.00-P19-91-17 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Toftvej 17, Sørvad - ændret anvendelse af dyrlægeklinik til bolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilladelse til at ændre anvendelsen af tidligere dyrlægeklinik til bolig på adressen Toftvej 17, Agerfeld, 7550 Sørvad.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på den ansøgte ændring af anvendelse, da etablering af bolig på adressen vil stille naboen Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning væsentlig ringere i tilfælde af klage over støj.

Sagsfremstilling

Ejendommen Toftvej 17 er i 1992 opført som dyrlægeklinik. Ejendommen har stået ubenyttet i en del år og ejer oplyser at det ikke har været muligt at finde anvendelse for bygningerne.

Ansøger fremhæver, at bygningen fremstår arkitektonisk som en beboelsesejendom og at den er opført i gode materialer. Ansøger mener, at den på den baggrund skulle være meget velegnet til at ombygge til boligformål.

 

Ejendommen er beliggende lige vest for hovedvej 11 som forbinder Holstebro og Skjern. Nærmeste nabo mod vest er Agerfeld Gl. Skole, hvorfra der drives en tøjbutik. Nabo mod øst er Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning, der beskæftiger sig med reparation af landbrugsmaskiner samt fremstilling af bygningsstål.

 

Planlovens § 35, stk. 1 giver mulighed for, med kommunalbestyrelsens tilladelse, at der kan gives en landzonetilladelse til ændret anvendelse af bestående bebyggelse. Forvaltningen sendte, på den baggrund, ansøgningen til orientering hos naboer til ejendommen og modtog indenfor høringsfristen 1 indsigelse.

 

Nabo mod øst, Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning udtrykker sin bekymring for, at en privat bolig vil føle sig generet af støj fra maskiner på værkstedet og tung trafik. Det oplyses, at ud over støj og trafik fra værkstedet i dagtimerne, får virksomheden leveret varer om natten fra søndag nat til og med torsdag nat - nogle gange flere fragtbiler på samme nat. Indsiger vurderer, at der i gennemsnit kommer ca. 30 fragtbiler fra mandag til og med fredag hen over døgnet. Vedhæftede billede fra indsiger, viser hvor den tunge trafik pågår.

 

Ud over de natlige leveringer er der almindelig kundetrafik, store traktorer med landbrugsredskaber, lastbiler, skovmaskiner mm. som skal have udført reparationer på værkstedet - indsiger vurderer 20 til 50 enheder pr. uge alt efter sæson. Yderligere vil der forekomme støj fra værkstedet ved brug af vinkelslibere, hamrer, truckkørsel osv.

 

Forvaltningen vurderer, at hvis det tillades at den tidligere dyrlægeklinik på Toftvej 17 omdannes til boligformål, vil det stille nabovirksomheden ringere i forhold til at kunne overholde de vejledende støjgrænser. Det vil betyde, at Agerfeld VVS, Smede & Maskinforretning vil blive forhindret i at have varetransport til og fra virksomheden i aften og natperioden, hvilket de oplyser i deres indsigelse at de har i dag. Varetransporten foregår tæt ved den kommende bolig, og det vurderes ikke at være muligt at lave tilstrækkelig støjdæmpning i form at hegn, da der er meget lidt plads på matriklen, hvor den nuværende dyrlægeklinik er placeret. Det er heller ikke muligt at dæmpe ved virksomheden, da en del at kørslen foregår på en privat vej, som ligger lige op i skel til den eventuelle bolig.

 

Af hensyn til den fremtidige drift af den eksisterende smedevirksomhed anbefaler forvaltningen, at der meddeles afslag på det ansøgte. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med baggrund i forvaltningens vurdering meddeles afslag på den ansøgte ændring af anvendelsen til bolig
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Sagsnr. 02.00.00-P19-91-17
  • Naboorientering