Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti på Lysgårdvej, Vildbjerg

Sagsnr.: 05.04.06-G01-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti på Lysgårdvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. til anlæggelse af ensrettet cykelsti i nordlig side af Lysgårdvej mellem Park Allé og Vildbjerg Skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik til cykelsti ved Vildbjerg Skole.

 

For at forbedre trafiksikkerheden for børn, som kommer cyklende fra Park Allé/Lys-gårdvej ud mod skolen, laves en ensrettet (for cykler) 2,2 meter bred fællessti. Den nye fællessti kobler på den eksisterende cykel/gangsti længere nede af Lysgårdvej (se vedlagte bilag). Der er ikke behov for at skulle ekspropriere, da der laves en lille indsnævring af vejen fra 7 meter til ca. 6,5 meter, på det sidste stykke op mod Park Allé krydset.

 

Indsnævringen kan samtidig medvirke til en hastighedsnedsættelse for kørende mod krydset.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til anlæg af cykelsti/fællessti på Lysgårdvej, finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 05 Cykelsti ved Vildbjerg Skole,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,033 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 14735-SK_M_21-Tværprofiler_Lysgårdvej
  • 14735-SK_M_01-Oversigtsplan