Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Orientering om asfaltarbejder 2017

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-17 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at licitationsresultatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 30. marts 2017: 

 

Firma

Tilbud i kr.

Pankas

  8.699.077,50

Munck

  9.559.606,40

NCC Industry

  9.640.851,50

Lemminkainen

10.037.170,00

Colas

12.526.162,50

 

Pankas er med et samlet tilbud på 8.699.077,50 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2017 til asfaltbelægninger på ca. 26,0 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

8,7

Skjernvej

2,0

Trehøjevej

2,5

Øvrige større belægningsarbejder

1,8

Reparationer – udføres af Drift og Service

4,5

Funktionskontrakt

3,5

Cykelstier, planlægges i efteråret

1,0

Disponeret til regulering og mindre arbejder

2,0

I alt

26,0

 

De planlagte asfaltarbejder i 2017 fremgår af vedlagte oversigtskort, hvor farven angiver asfalttypen. Der forventes udlagt nye belægninger på ca. 30 km veje i 2017 svarende til 2 % af det asfalterede vejnet.

 

Desuden er der vedlagt en oversigt, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2018 - 2022. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Asfaltarbejder 2017 - Oversigtskort
  • Skjernvej - Oversigtskort
  • Trehøjevej - Oversigtskort
  • Asfaltstrategi 2018-2022