Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti langs Studsgårdvej, Snejbjerg

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti langs Studsgårdvej, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej fra Munkgårdkvarteret til Snejbjerg Hovedgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 til etablering af cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg.

 

I den forbindelse er der udarbejdet vedlagte skitseprojekt som omfatter anlæg af en ensrettet fællessti i Studsgårdvejs vestlige side samt en cykelbane i den østlige side. Cykelbanen anlægges oven på grøften, som rørlægges og opfyldes for at kunne gøre vejbredden tilstrækkelig.

 

Der er valgt cykelbane i den ene side af hensyn til fleksibiliteten, når større landbrugsmaskiner skal køre på vejen - således undgås, at de store maskiner skal op over en kantsten for at have plads, når der kommer modkørende.

 

Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2017.

Økonomi

Anlægsudgiften til ny cykelsti på Studsgårdvej finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094 04.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,304 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222094-04 Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,304 mio. kr. i 2017 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 14730-SK_M_21-Tværprofiler_Studsgaardvej
  • 14730-SK_M_02-Oversigtsplan_Studsgårdvej
  • 14730-SK_M_01-Oversigtsplan_Studsgårdvej