Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Nyt gebyr for nedgravede containere

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nyt gebyr for nedgravede containere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

I forbindelse med ombygning af banegårdspladsen i Herning har det været nødvendigt at finde en ny måde til indsamling af affald, fra de ejendomme, der har til huse på banegårdspladsen, da man hidtil har haft affaldsbeholdere i kælderen. Affaldsbeholderne er så kørt op på pladsen 2 gange om ugen på tømningsdagen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at beholderne står på offentligt areal og skæmmer den nye banegårdsplads.

 

Forvaltningen foreslår et nyt gebyr for nedgravede containere, der etableres i offentligt areal. Gebyret indeholder, at kommunen betaler for indkøb, etablering og vedligehold af nedgravede containere,

 

Et nyt gebyr vil høre under det takstfinansierede område: Ordningen til henholdsvis dagrenovation og papir. En ordning, som kommunen skal tilbyde jf. Affaldsbekendtgørelsen kapitel 7 § 25.

 

For at undgå at kommunen skal finansiere indkøb af mange containere for boligselskaber og andre, foreslås det, at denne ordning kun anvendes, hvis containere etableres i offentligt areal.

  

Forvaltningen anbefaler, at der godkendes et nyt gebyr, hvor det er muligt for kommunen at betale indkøb, etablering og tømning af nedgravede containere i offentligt areal, mod at ejendomsejere betaler et gebyr.

Sagsfremstilling

Der har været en dialog med ejendomsejerne om at finde en løsning, der kan tilfredsstille alles ønsker. Parterne er nået frem til det kompromis, at der etableres nedgravede containere i offentligt areal, og at Herning Kommune, Genbrug og Affald, står for indkøb, etablering og drift af containerne.

 

I dag er der i kommunens gebyroversigt kun et gebyr for tømning af nedgravede containere. Det er derfor nødvendigt, at der tilføjes et gebyr, der indeholder etablering, vedligehold og tømning.

Gebyret er baseret ud fra udgifterne til den billigste nedgravede container på markedet samt et skøn over de årlige udgifter. 

 

For ejerne, som skal benytte containerne på Banegårdspladsen, har denne ændring vist sig at være udgiftsneutral i forhold til tidligere. Det forventes, at der spares en del viceværtstid, når beholderne ikke skal køres op og ned før og efter tømning.

 

Beregning af gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb, etablering, vedligehold og tømning kan ses i vedlagte takstblad, hvor det nye gebyr indgår.

Økonomi

Gebyr inkl. indkøb, etablering, drift og tømning: 

Nedgravet 5 m3 container til brændbart affald med 14 dags tømning: 13.268,40 kr. ex. moms. 

Nedgravet 5 m3 container til papir med tømning hver 8. uge: 6.146 kr. ex. moms.

 

Der kan bestilles containere med anden tømningsfrekvens, således at der forholdsmæssigt beregnes et nyt gebyr baseret udelukkende på tømningsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye gebyr for nedgravede containere inkl. indkøb og etablering og drift godkendes,

 

at gebyret tilføjes i takstblad for renovation.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • TMU290517 Beregning af gebyr for nedgravede containere
  • SO 07 Takster 2018