Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Godkendelse af revision af vandløbsregulativer i Herning Kommune

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-14 Sagsbehandler: Winnie Liza Post  

Godkendelse af revision af vandløbsregulativer i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Annika Lauridsen, Erik Skibsted

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgets møde den 20. oktober 2014, pkt. 297, at udarbejde to nye vandløbsregulativer for Hammerum Bæk og Von Å. Erfaringer fra processen og brug af rådgivere er anvendt til at lave en anbefaling for den videre proces for revision af kommunens vandløbsregulativer.

 

De to regulativer har nu været i offentlig høring jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2016, pkt. 281, og der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Ud fra erfaringen med udarbejdelsen af de to regulativer anbefaler forvaltningen en proces for det videre arbejde med regulativrevision.

Sagsfremstilling

Baggrund for regulativrevision
Herning Kommune har 813 km offentlige vandløb, som er fordelt på 93 nuværende regulativer. Forvaltningen har afsluttet arbejdet med revision af to vandløbsregulativer for Von Å og Hammerum Bæk. Det resterende arbejde indeholder dermed en revision af 91 regulativer.

 

Vandløbsregulativerne henfører til Vandløbsloven. På nuværende tidspunkt arbejdes der med en revision af vandløbsloven. Hvor meget det kommer til at påvirke kravene til nye vandløbsregulativer er endnu ikke kendt.

 

Kriterier for prioritering af revision af vandløbsregulativer
Der er tidligere lagt op til en prioritering af de kommende revisioner af vandløbsregulativer. Som et ekstra kriterie er nu også, at de vandløb, som inden for de seneste år er blevet opmålt, skal revideres først, så allerede eksisterende data kan anvendes.

 

Det anbefales, at der arbejdes videre med to typer regulativer afhængig af vandløbets målsætning og faldforholdene, som vurderes for hvert enkelt vandløb.

 

Geometrisk skikkelsesregulativ - anvendes til vandløb uden målsætning og i vandløb der har et ringe fald.    

Der er fast krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg, hvilket skal kunne rummes af det opmålte profil på en vilkårlig vandløbsstation. Metoden er let forståelig og sikrer gode afvandingsforhold. Typen af regulativ tillader dog ikke vandløbets frie dynamik og vandløbet fastlåses derfor i en form, der gør det svært at få vandløbene til at leve op til de miljømæssige målsætninger.

 

Teoretisk skikkelsesregulativ - anvendes til vandløb med målsætning og godt fald

Der er ikke faste krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg som ved geometrisk skikkelse, men vandføringsevnen skal være ligeså god som en teoretisk skikkelse (beskrevet med fast bundkote, bundbredde og skråningsanlæg). Der laves en vandspejlsberegning, hvor den faktiske vandføringsevne ikke må være ringere, end hvad den teoretiske skikkelse fastlægger. Metoden sikrer samme vandføringsevne, samtidig med at den muliggør en variation som gør, at vandløbene kan leve op til de miljømæssige målsætninger.

 

Arbejdet har resulteret i en ny skabelon for de teoretiske skikkelsesregulativer. Skabelonen kan anvendes til de fremtidige regulativer af denne type. Dette arbejde er foregået i samarbejde med rådgiver fra bl.a. SAGRO.  

 

Erfaringerne fra arbejdet med de to regulativer viser at: 

Arbejdet i forbindelse databehandling er tidskrævende og teknisk. Det er en klar fordel at have en sammenhængende proces inden for en afgrænset tidsperiode. Formidlingen af det teoretiske skikkelsestype er blevet godt modtaget og forståelsen har været god. Tidlig interessent inddragelse har været nyttig og god. De første erfaringer med det digitale regulativer giver indtryk af øget brugervenlighed, samt mere fleksibel sagsgang ift. løbende at opdatere regulativer fremadrettet.  

 

Inden for de nuværende rammer er det muligt, at revidere 1-2 regulativer pr. år, hvor forvaltningen tager udgangspunkt i ovenstående kriterier for prioritering af hvilke vandløb, der skal revideres.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen følgende prioritering, blandt de opmålte strækninger:  

 

Prioritet

 

1.

Regulativer med mange gennemførte reguleringsprojekter. De ældste og mest uopdaterede regulativer og vandløb som har indgået i nyeste opmålinger.

2.

Regulativer for vandløb med risiko for manglende miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

3.

Regulativer for vandløb med miljømålopfyldelse jf. Vandplanerne.

4.

Regulativer for vandløb, som ikke er målsatte jf. Vandplanerne.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

de anbefalede prioriteringer for revision af nye vandløbsregulativerne godkendes.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.